معرفي دانشکده پزشکي معرفي دانشکده پزشکي

  
   رئيس دانشکده : دکتر سيد حميد مدني متخصص پاتولوژي
    پست الکترونيکي دانشکده: Mcollege@kums.ac.ir
    تلفن:08314274618
    فکس:08314276477
آدرس پستي :کرمانشاه - بلوار شهيد شيرودي - خيابان دانشگاه - دانشکده پزشکي - کدپستي     6714869914
سال تاٌسيس دانشکده : 1354
 
  بازگشت