معرفي دانشکده بهداشت معرفي دانشکده بهداشت

 
اين دانشکده قصد دارد با همکاري اساتيد توانمند و مجرب در عرصههاي آموزشي و پژوهشي و توسعه کمي و کيفي گروه هاي آموزشي، آزمايشگاه هاي تخصصي،مراکز تحقيقاتي و توسعه روش هاي نوين در دو بعد آموزشي و پژوهشي خدمات خود را درسطح استان و کشور به انجام رساند و ضمن تربيت دانشجويان توانمند جهت تأمين نيروهايعرصه بهداشت، با انجام پژوهش هاي علمي گام هاي مؤثري در شناخت مشکلات بهداشتي ودستيابي به راه حل هاي اساسي در حل مسائل استان در کشور بر دارد.
دورنما:
اين دانشکده تلاش مي کند تا در 5 سال آينده بعنوان معتبرترين مرکزآموزشي و پژوهشي در زمينه بهداشت در غرب کشور خود را معرفي نموده و به جايگاهارزشمندي در بين مراکز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج کشور دست يابد.
ارزش ها:
*       شايسته سالاري
*       آرمانگرايي
*       سلامت محوري
*       توسعه کيفي
*       توجه ويژه به اساتيد و کارکنان
*       اخلاق گرايي
*       ارزش گذاري نسبت به زمان
*       توسعه پژوهشي
*       بالندگي سازماني 
 
  بازگشت