کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
.spuorg owt ni mulucirruc dna ,sutats tneduts ,enicidem ni tseretni ,ega ,xes fo smret ni tnereffid yltnacifingis saw esaercni siht ,oslA .stneduts raey tsrif eht htiw nosirapmoc ni stneduts raey tsal eht rof sserts ,noisserped ,yteixna ni esaercni tnacifingis a detacidni ecnairav fo sisylanA :stluseR
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
پ‍ورغ‍لام‌ ام‍ی‍ج‍ی‌ ، ن‍ی‍م‍ا
اک‍ب‍ری‌، ن‍رگ‍س‌
ق‍ادری‌، ک‍ی‍م‍ی‍ا
ف‍خ‍ری‌، ن‍گ‍ی‍ن‌
درخ‍ش‍ن‍ده‌، س‍ی‍ده‌ پ‍دی‍ده‌
ه‍ب‍ی‍ف‌، ت‍وم‍اس‌ پ‍ی‌.
اس‍دی‍ان‌ ف‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
رادم‍ه‍ر، روژی‍ن‌
م‍ج‍ی‍دی‌، ش‍ب‍ن‍م‌
م‍ظف‍ری‌، ن‍دا
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍ی‍دن‍ور، ص‍ب‍ا
پ‍ور ع‍اطف‍ی‌، رض‍ا
ش‍ری‍ف‌، م‍س‍ع‍ود
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
م‍ردان‍پ‍ور، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
دان‍ش‍ک‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای آموزش خانواده محور و آموزش همتا محور بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی
مردانپور، مریم ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۹۴۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای مدل های رگرسیون لجستیک ، تحلیل ممیزی ، الگوریتم TRAC و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی دیابت بارداری
فخری ، نگین ؛  علوم پزشکی کرمانشاه بهداشت   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۹۴۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای کاربرد دستگاه اسپکولوم مجهز به نور مستقیم و کیت تشخیصی نیترازین یکبارمصرف با تست فرن در تشخیص پارگی کیسه ی آب در زنان باردار
پور عاطفی ، رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر نانو پوشش زیرکونیوم اکسید بر نیروی اصطکاک در سیم های ارتودنسی مختلف
اسدیان فیلی ، شیرین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای دو روش آموزش دو بعدی و سه بعدی در ارتقا مهارت تشخیص لندمارک های سفالومتریک در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی )TCBC( در دانشجویان دندانپزشکی
مظفری ، ندا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موقعیت سه بعدی فورامن مندیبولار در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی دربیماران غرب کشور در سال ۱۳۹۶
مجیدی ، شبنم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۲۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای فراوانی افسردگی ، اضطراب و استرس در دانشجویان سال اول و آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عباسی ، عباس ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر دوره کاراموزی روانپزشکی بر نگرش کاراموزان پزشکی به رشته روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شریف ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع عوارض ناشی از واکسیناسیون ثبت شده در مرکز بهداشت استان کرمانشاه در کودکان و نوزادان شهرستان کرمانشاه طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵
رادمهر، روژین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
فرمولاسیون کپسول گیاه بومادران )iismlehliW aellihcA( و ارزیابی اثر بخشی آن دربیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر )SBI(: مطالعه بالینی دو سو کور تصادفی کنترل شده با دارونما
درخشنده ، سیده پدیده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۲۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از فراکسیون های مختلف عصاره دی کلرومتانی گیاه درمنه ی قرمز در برخی از رده های سلول های سرطانی انسانی
قادری ، کیمیا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و ارزیابی نانو ذرات زیست تخریب پذیر کوپل شده با آپتامر حاوی داروی اپی روبیسین در داروسازی هدفمند سرطان سینه
سیدنور، صبا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۳۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه پیامدهای زیبایی درمان فقدان مادرزادی اینسایزور لترال ماگزیلا به دو روش بازکردن فضا و جایگزینی با ایمپلنت و روش بستن فضا و epahser دندان کانین
اکبری ، نرگس ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۹
نلسون ، والدوامرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد پرستاری :وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، آزاد و تربیت مدرس از سال ۱۳۷۶ تا۱۳۹۶
پورغلام امیجی ، نیما ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌پ۷۱۶‌م‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماری های پوست
هبیف ، توماس پی . ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۴۲۸‌ت‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :خون شناسی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :گوارش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :ایمونولوژی (ایمنی ، ایدز، آلرژی ، روماتولوژی و)...
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9