کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ از طری‍ق‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
tneduts ;puorg doolb ;esaesid latnodoireP :sdrowyeK
 
پدیدآور:
طال‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍ی‍خ‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ی‌، س‍ی‍ده‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ف‍ر، ال‍ه‍ام‌
ف‍رح‍ی‌، آف‍اق‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍دث‍ه‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، س‍ی‍ده‌ س‍ح‍ر
ف‍ام‍ی‍ل‌ چ‍ی‍ت‌ گ‍ری‍ان‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
دارای‍ی‌، زه‍را
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ی‍اس‍ی‍ن‌
لاپ‍وزات‍ا، م‍ای‍ک‍ل‌
ت‍ی‍م‍وری‌، ف‍اطم‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، رون‍اک‌
ج‍ان‍ف‍روزاده‌، پ‍وری‍ا
ع‍ل‍ی‍ئ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍رد، ن‍س‍ری‍ن‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ش‍م‍س‌، زه‍ره‌
اس‍ت‍وارت‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ی‌.
ن‍ع‍ل‍چ‍ی‌، ف‍ائ‍زه‌
 
ناشر:
گ‍پ‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍ک‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
آری‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ؛ آب‍ادی‍س‌ طب‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍وردان‍ش‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک ایران همراه باداروهای وارداتی و تک نسخه ای با اقدامات پرستاری
تیموری ، فاطمه ؛  تهران آرین پژوهش ؛ آبادیس طب   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ت۹۸۳د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی iloc.E در کشت های ادراری بیماران مبتلا به عفونت ادراری اکتسابی از جامعه بستری در بیمارستان امام رضا در سال های ۱۳۸۷ تا۹۱
فامیل چیت گریان ، امیرحسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۸۹۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیامدهای مادری و جنینی حاملگی های ترم همراه با اولیگوهیدرآمنیوس در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع )طی سال های ۱۳۹۰-۹۴
طالبی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل پیشگویی کننده دلیریوم ( به خصوص وابستگی به مواد مخدر )پس از درمان با شوک الکتریکی )TCE( در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه
علیئی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۰۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره ها و فراکسیون های مختلف اندام هوایی ailofiludnaval syhcatS در چندین رده سلولی سرطانی انسانی
صالحی ، محدثه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سمیت سلولی گلابریدین جدا شده از گیاه شیرین بیان در چندین رده سلولی سرطانی انسانی و بررسی اثر آن بر سمیت سلولی و استرس اکسیداتیو ناشی از دوکسوروبیسین در برخی رده های سلولی سرطانی انسانی و سلول های 21CP
منوچهری ، یاسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر هیدروکسید کلسیم بر لیکیج اپیکالی کانال های پرشده با سیلرCB lliF latoT, 62HA
میرزایی ، سیده سحر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه گروه های خونی OBA با بیماری پریودنتیت مهاجم در بین دانش آموزان پسر ۱۲ تا ۱۸ ساله در مدارس شهر کرمانشاه
شیخ الدینی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۰۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع عفونت کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران اسهالی بستری در بیمارستان امام رضا(ع )در شهر کرمانشاه در سال های ۹۳ و۹۴
فرحی ، آفاق ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ی ریسک فاکتورهای بی اختیاری استرسی ادرار با بی اختیاری اضطراری ادرار در خانم های مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام رضا(ع )
کرد، نسرین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و ارزیابی میکروسفیرهای پلی لاکتیک کو گلایکولیک حاوی ریسپریدون با استفاده از فناوری میکروفلویدیک
جعفری فر، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان و فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای ۲ و ۹ در سرم بیماران تعویض دریچه ی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام علی ( ع )شهر کرمانشاه
میرعبدالی ، سیده سیمین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سه روش قرار دادن کلسیم هیدروکساید در کانال ریشه
جانفروزاده ، پوریا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۱۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طب آزمایشگاهی ، تشخیص بیماری ها در آزمایشگاه بالینی
لاپوزاتا، مایکل ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴‬,‭‌ل۱۱۷ط‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
[RMIام .آر.آی ].از فیزیک تا تشخیص
تهران نوردانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۸۵‬,‭‌ف‍لا۷۶۱‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص های افتراقی در بیماری های گوش ، گلو، بینی و سرو گردن کودکان
استوارت ، مایکل جی . ؛  رشت گپ   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۵۰‬,‭‌ف‍لا۴۸۸‌ت‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه شاخص توده بدنی )IMB( مادر باردار با عوارض بارداری در عرصه پزشکی جامعه نگر
حبیبی شمس ، زهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای عوارض و تاثیر راه های مختلف تجویز میزوپرستول در ختم حاملگی های سه ماهه ی دوم بارداری
رضایی ، روناک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر داروی فینگولیمود بر روی خستگی و افسردگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
نعلچی ، فائزه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۲۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی بعد از پیوند کلیه
دارایی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9