کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، م‍ژگ‍ان‌
ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍راد
ج‍اه‍داری‌، اح‍م‍د
ب‍ی‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور، س‍پ‍ن‍ت‍ا
ع‍زی‍زی‌، م‍ری‍م‌
ب‍ن‍ی‍ان‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
ن‍ی‍ک‌ ان‍دی‍ش‌، ن‍ی‍وش‍ا
ک‍ام‍ی‍اب‌ ن‍ژاد، ال‍ه‍ه‌
طه‍م‍اس‍ی‍ان‌، رس‍ول‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، س‍ارا
دل‍ف‍ان‍ی‌، ف‍رن‍از
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‌، م‍ری‍م‌
ب‍اق‍ری‌، اف‍س‍ان‍ه‌
م‍ح‍س‍ن‌ زاده‌، س‍ب‍ح‍ان‌
م‍ن‍وچ‍ه‍رآب‍ادی‌، م‍ی‍لاد
م‍ح‍ب‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
گ‍راون‍د، زی‍ن‍ب‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی مصرف کنندگان آی یو دی لوونورژسترول و پیامدهای آن در مراجعین به کلینیک ویژه دانشگاه
طهماسیان ، رسول ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۳۷۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارزش پروگنوستیک نسبت لنف نود درگیر در بیماران کانسر کولورکتال - یک مطالعه متاآنالیز
دلفانی ، فرناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۳۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیامدهای زودرس ترمیم دریچه میترال بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در بیمارستان امام علی ( ع )کرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۹۲
محسن زاده ، سبحان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۳۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج درمان طبی حاملگی نابجای لوله ای با چند دوز متوتروکسات و عوال مرتبط با آن
جاهداری ، احمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۳۸۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع وابستگی و سوء مصرف مواد در بیماران دارای اختلالات روانپزشکی مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه در سال ۹۱
خوشبخت ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۳۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز بررسی اثرات ضد رگ زایی و داکینگ مشتق های (N- ۵ -بنزیل تیو- )۱ و۳و ۴ -تیادیازول - ۲ -ایل - ) ۲(( -۵ - هالو- ۲ - اکسوایندولین - ۳ -ایلیدن ))آمینو )استامید بر روی دومین تیروزین کینازی رسپتور FGEV در شرایط برون تن
منوچهرآبادی ، میلاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۳۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی درمان دارویی و جراحی کیست هیداتید در بیماران بیمارستان های ولی عصر( عج )و امیرالمومنین اراک در سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۱
بهشتی ، سارا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۳۸۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی ، سنتز، ارزیابی سمیت سلولی و مطالعه بر همکنش لیگاند - رسپتور مشتقات (N- ۵(-بنزیل تیو)۴H- ۱و۲و۴ -تریازول - ۳-ایل -) ۴-فلوروبنزامید به عنوان مهارکننده تیروزین کیناز با اثرات بالقوه ضد سرطان
عزیزی ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۰۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ویژگی های سرطان پستان در زنان جوان زیر ۳۵ سال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا کرمانشاه بین سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰
بابایی ، مراد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۰۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ژنوتایپ های مقاومت به لووفلوکساسین سویه های هلیکوباکترپایلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع )در سال ۱۳۹۱
بنیانی ، میترا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۰۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، بررسی اثر مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز و مدل سازی مولکولی مشتقات ۳(- ۲ ( -۴ -بنزیل پیپرازین - ۱ -ایل ) اتیل - آمین ) ایندولین - ۲ -اون بااثرات احتمالی ضد آلزایمر
محبی ، زینب ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی :آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند۱۳۹۱[ هزار و سیصد و نود و یک ]
کامیاب نژاد، الهه ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ک۲۹۸د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی :آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور۱۳۹۱[ دوهزار و سیصد و نود و دو]
حسین پور، سپنتا ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ح۵۶۳د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی نوین میر
تهران کتاب میر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
فرمولاسیون نانوذرات زیست تخریب پذیرحاوی داروی متوکلوپرامید و بررسی میزان عبور آن با استفاده از مدل برون تن سد خونی - مغزی
نیک اندیش ، نیوشا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
متاآنالیز مقایسه ی میزان بروز درد مزمن پس از جراحی باز فتق اینگوینال در دو روش " قطع "و" حفظ "عصب ایلیواینگوینال
باقری ، افسانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای پیامدهای حاملگی در خانم های باردار بر حسب سطح ویتامین D درسه ماهه اول بارداری
مرادی ، مژگان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای دو روش تشخیص لامپ وود ودید مستقیم میکروسکوپی در تشخیص بیماری های پیتریازیس ورسیگالر و اریتراسما و برخی از عوامل مداخله گر در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
گراوند، زینب ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز نانو ذرات اکسید روی دوپ شده با اکسید فلزی کروم تحت شرایط هیدروترمال ملایم و تثبیت شده روی بستر و کاربرد آن در حذف آنیلین از محلول های مایی
بیک محمدی ، معصومه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثر تجویز متفورمین با رژیم ترکیبی متفورمین و آکاربوز در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
کریمیان ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9