کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
پ‍س‍ان‍ی‍ده‌، آی‍دی‍ن‌
پ‍ن‍اه‍ی‌، داور
راد، س‍ع‍ی‍د
ب‍ازرگ‍ان‌، س‍ح‍ر
اج‍ت‍ه‍ادی‌، اح‍د
ص‍ادق‍ی‌، م‍ه‍س‍ا
ک‍ری‍م‍ی‌، طاه‍ره‌
ق‍اس‍م‌ زاده‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، خ‍ن‍ده‌
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
م‍ه‍ت‍دی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
وح‍دت‌، پ‍ی‍ام‌
اس‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ب‍ادپ‍ور، ح‍دی‍د
اس‍دی‌، م‍ری‍م‌
رض‍ای‍ی‌، آزاده‌
ج‍ب‍اری‌ ب‍ه‍ن‍ام‌، ن‍س‍ی‍م‌
ع‍ب‍دی‌، ن‍ص‍ی‍ب‍ه‌
رض‍وان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
ام‍ی‍ری‌ ب‍ی‍گ‍ون‍د، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
آذری‌ ، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی و انواع تومور های غدد بزاقی در بیماران ارجاعی به بخش آسیب شناسی بیمارستان های شهر کرمانشاه طی سال های ۹۱-۸۶
آذری ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۲۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی ترومبوآمبولی ریوی و برخی عوامل مرتبط با آن در دوران حاملگی وپست پارتوم در بیمارستان امام رضا(ع )در سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۱
رضایی ، آزاده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۶۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی ضایعه لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه کننده به مراکز پاتولوژی شهرستان کرمانشاه طی سال های ۹۰- ۱۳۸۷
اجتهادی ، احد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات N - فنیل پاراتولیل تیازول - ۴ - کربوکسامید در محیط برون تن به عنوان عوامل ضد سرطان
رضوانی کاشانی ، منیره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه وضعیت پریودنتال افراد دارای شاخص توده بدنی بالا با افراد دارای شاخص توده بدنی طبیعی
قاسم زاده خسروشاهی ، خنده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر کرمانشاه در مورد اصول رعایت کنترل عفونت در سال ۱۳۹۱
پسانیده ، آیدین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه و بررسی اثرات ضد تشنجی مشتقات ایزوایندولین - ۱،۳ - دیون در موش سوری
کریمی ، طاهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۷۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مشخصات شکستگی های ناحیه ماگزیلوفاسیال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های بیستون و امام خمینی شهر کرمانشاه طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۱
اسدی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سمیت حاد و تحت مزمن کومارین اوستول از ریشه گیاه جاشیر ecaluref sognarp در جوندگان
بازرگان ، سحر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی رابطه میزان عرض لثه کراتینیزه با سلامت بافت های حمایت کننده پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت
جباری بهنام ، نسیم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۸۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر دهانشویه کلرهگزیدین در درمان غیر جراحی بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط
صادقی ، مهسا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کلینیکی و رادیوگرافیکی میزان موفقیت ایمپلنت های OSS-tifllA با بارگذاری تاخیری به عنوان پایه پروتز ثابت
عبادپور، حدید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی جهش فاکتور V لیدن در بیماران ترومبوز سینوس وریدی مغز در کرمانشاه
امیری بیگوند، امیرحسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۸۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین میزان فراوانی دردهای فکی صورتی با منشاء قلبی در بیماران مراجعه کننده در بیمارستان امام علی ( ع )کرمانشاه در سال ۱۳۹۱
وحدت ، پیام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین میزان bAsbH در دانشجویان دندانپزشکی واکسینه شده دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۱
راد، سعید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در ارتباط با مدیریت ترومای دندانی در سال ۱۳۹۱
مهتدی زاده ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۸۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های رادیوگرافی و کلینیکال کیست ها و تومورهای فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بیستون و امام خمینی کرمانشاه بین سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۱
اسدی ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۹۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سن استفاده از اولین پروتز کامل دندانی در مراجعین به مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی ( ره )شهرستان کرمانشاه در سال های ۸۹-۹۰
پناهی ، داور ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۹۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه cihpargotcarf و میزان کارکرد فایل های چرخشی owtM وcorpicer
جلیلی ، پریسا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۹۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، مدل سازی مولکولی و بررسی اثر مهار کنندگی آنزیم استیل کولین استراز، مشتقات ۲ ( - ۲ (- ۴ -بنزوئیل پی پرازین - ۱ -ایل - ) اتیل )ایزوایندولین - ۱ ، ۳ -دیون با اثرات بالقوه ضد آلزایمر
عبدی ، نصیبه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۱۹۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9