کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍وروش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۵۲۹-۵۵۸ ق‌ .م‌ - .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر،۱۳۱۳ - خ‍اطرات‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
آرای‍ی‍ان‌ - آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍ن‍دواروپ‍ای‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍اخ‍ص‌ ان‍دام‌ ه‍ای‌ ب‍دن‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ک‍رس‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
چ‍ای‍ل‍د، وی‍رگ‍وردون‌
ش‍اخ‍داب‍ن‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ی‍ران‍ی‌، آزاده‌
ه‍اش‍م‍ی‌ ب‍ه‍رم‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ص‍ی‍ف‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا
ج‍زای‍ری‌ ق‍ره‌ ب‍اغ‌، ال‍ه‍ه‌
م‍ل‍ک‍ی‌، زه‍را
ن‍وب‍ه‍ار، زه‍را
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
دول‍ی‍ن‌، ت‍ام‍س‌
ف‍رج‌ زاده‌، ف‍ری‍ن‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ل‍م‍ب‌، ه‍ارول‍د آل‍ب‍رت‌
ک‍اظم‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌؛ ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ک‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍وردان‍ش‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه شاخص توده ی بدنی مادر با دقت تخمین بالینی وزن جنین در حاملگی های ترم
میرانی ، آزاده ؛  دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و شناسایی مشتق های جدید هیدرازید -هیدرازون های - ۳ -پیریدین کربوکسیلیک اسید دارای اثر آنتی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
منکرسی عبدالحمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی بیماران مبتلا به اولین اپی زود سایکوتیک با استفاده از آزمون ESMM
کاظمی ، فریبرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و ارزیابی اثرات سمیت سلولی و آنتی اکسیدانی کمپلکس های فلزی یورازین بر روی رده های مختلف سلولی
صیفی ، شیما ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی مشتقات سولفایورازین در شرایط برون تن
نوبهار، زهرا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه و ارزیابی قرص های بوکال سوماتریپتان با استفاده از پلیمرهای زیست چسب
ملکی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج درمانی تک دوز عضلانی متوتروکسات بر حاملگی نابجای لوله ای و عوامل مرتبط با آن
شاخدابنده ، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کیمیای سعادت
غزالی ، محمدبن محمد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه پیامدهای روش های سنتی و hcadal - vagsiM در جراحی های سزارین
فرج زاده ، فرین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۱۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تصویربرداری پیشرفته در رادیولوژی
جزایری قره باغ ، الهه ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۳۹۲‌ت‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آریای ها :پژوهشی در ریشه های هندو - اروپایی
چایلد، ویرگوردون ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کوروش کبیر
لمب ، هارولد آلبرت ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۷ ،هاشمی رفسنجانی : پایان دفاع ،آغازبازسازی
هاشمی بهرمانی ، علیرضا ؛  تهران نشر معارف انقلاب   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر بیماریهای داخلی ( روماتولوژی )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( خون )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( گوارش )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی با نکات بالینی
دولین ، تامس ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۷۹۳‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تولید مثل ، بیماریهای پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9