کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌- ۳۳۴-۱۳۲ ق‌.
اخ‍ت‍لالات‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍واد
س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ی‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
آش‍پ‍زی‌
ک‍ودک‍ان‌ - س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
ک‍ل‍وف‍ی‍ب‍رات‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ اپ‍ی‍ت‍ل‍ی‍وم‌
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ص‍رع‌
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رای‍ر، ل‍وب‍رت‌
ح‍اج‍ی‌ م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ت‍ول‌
ع‍زی‍زی‌، ف‍ری‍دون‌
س‍ی‍اه‌ م‍ک‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
روش‍ن‍خ‍واه‌، ش‍ی‍وا
ت‍ق‍دس‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌
ح‍س‍ن‍ون‍د ع‍م‍وزاده‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍رق‍ع‍ی‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ت‍ی‍ت‍ز، ن‍ورب‍رت‌
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
گ‍ی‍ل‍وری‌، ال‍ه‍ام‌
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
دی‍دار
دوران‌
ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر؛ آرت‍ی‍ن‌ طب‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍ش‍رخ‍ان‍ه‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
خ‍س‍روی‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌
ج‍ه‍ان‌ ادی‍ب‌؛ س‍ی‍ن‍ا طب‌
م‍ب‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌؛ اح‍س‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
س‍م‍ا؛ ارون‍د
راه‍ی‍ان‌ س‍ب‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی بالینی و مسمومیت ها، تشخیص و درمان
تقدسی نژاد، فخرالدین ؛  تهران علوم کامپیوتر؛ آرتین طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۶۳۸‌س‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات هدفمند کردن یارانه ها و مدیریت خدمات کشوری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی بالینی تیتز۲۰۰۸[ دوهزار و هشت ]
تیتز، نوربرت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ت ۹۳۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زیست شناسی سلولی
تهران نشرخانه زیست شناسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۲/،۵۸۱‬,‭‌م۲۱۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر داروی سیلدنافیل بر سلول های اپیتلیال آندومتر نرمال انسانی در محیط کشت
روشنخواه ، شیوا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۶۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بچه ها بهشتی هستند
گری ، جان ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی استرایر
استرایر، لوبرت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ب‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
عزیزی ، فریدون ؛  تهران خسروی ؛ دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی . پژوهشکده علوم غدد درون ریز متابولیسم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ع۵۸۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گانوگ
گانونگ ، ویلیام ؛  تهران جهان ادیب ؛ سینا طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌ف‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی
گری ، جان ؛  مشهد راهیان سبز   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل هزار و یک شب :همراه با آسان کردن واژه های سخت متن کتاب
تهران سما؛ اروند   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشپزی سارینا
نجفی ، بتول ؛  تهران ؛ قم مبین اندیشه ؛ احسن الحدیث   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال
گایتون ، آرتور ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌خ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ و ترور۲۰۰۸[ دو هزار و هشت : ]خلاصه دروس طبقه بندی شده ... پذیرش دستیار
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‌خ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر کلوفیبرات بر زردی نوزادان رسیده
برقعی ، امیرمسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۶۹۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز RFHTMبا نفروپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت ملیتوس تیپ II در استان کرمانشاه
حسنوند عموزاده ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه اختلاف طول و حجم دو کلیه با اسکار کلیه در کودکان دارای سابقه عفونت ادراری
سیاه مکی ، سپیده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۰۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارآیی درمان معتادین خود معرف به مرکز نگهدارنده با متادون ثامن الائمه کرمانشاه ۱۳۸۷
حاجی مرادی ، محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۰۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج سی تی اسکن مغز در بیماران اپی لپتیک مراجعه کننده به کلینیک تخصصی مغز و اعصاب کرمانشاه در سال های ۱۳۷۵-۸۶
گیلوری ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۰۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9