کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌
ف‍ت‍ق‌ ای‍ن‍گ‍وی‍ن‍ال‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ خ‍ارج‌ از رح‍م‌
ب‍ی‍ن‍ی‌
ک‍م‍ر درد
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
خ‍ون‍ری‍زی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
دو ق‍ل‍وه‍ا
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
خ‍ی‍رپ‍ور، ل‍ی‍لا
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍رادی‍ان‌، پ‍ژم‍ان‌
ن‍وری‌، پ‍ری‍س‍ا
ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍وی‍س‍ی‌، م‍ری‍م‌
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
س‍ه‍ی‍ل‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ل‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آل‍ب‍رت‌
م‍ی‍رزائ‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍ع‍ی‍دی‌، س‍م‍ی‍را
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌؛ س‍م‍اط
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ارزن‍ده‌؛ ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
س‍م‍اط؛ اش‍ارات‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج و عوارض سنگ شکنی برون اندامی اطفال در بیمارستان امام رضا کرمانشاه ۱۳۸۲-۱۳۸۷
مرادیان ، پژمان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۵۹۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای نتایج حاملگی های دوقلویی و تک قلویی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه طی سال های ۸۳-۸۶
خیرپور، لیلا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۵۹۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی شکستگی بینی در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۶
نوری ، پریسا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل خط مرتبط با حاملگی خارج رحمی :یک مطالعه مورد - شاهدی
سعیدی ، سمیرا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۰۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های عفونی باکتریال
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سماط   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه ۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سماط   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه ۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های عفونی ویروسی ( انگلی و قارچی )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سماط   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۰‬,‭.‍ه ۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های غدد و متابولیسم
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سماط   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های خون و انکولوژی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سماط   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دیدگاه کارورزان رشته پزشکی عمومی دانشکده پزشکی کرمانشاه در مورد آموزش درمانگاهی در سال ۱۳۸۷-۸۸
احمدی ، علی محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۰۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیامدهای زودرس مادری و جنینی در زنان حامله با کاهش پلاکت از شهریور ۱۳۸۳ لغایت شهریور۱۳۸۷
حسنی نویسی ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری اسفند۱۳۸۷[ هزار و سیصد و هشتاد و هفت ]
امیری ، محمد علی ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌ب‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانو ذرات حاوی داروی ۹ - نیتروکمپتوتسین با استفاده از کوپلیمرGEP-AGLP
سهیلی ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۰۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر درمانی حجامت در کمردردهای غیراختصاصی
احمدی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۰۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماری های قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۲۲۸‌ف‍لا‌خ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماری های عفونی (ویروس - تک یاخته ، ایدز، کرم )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارزنده ؛ ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۰‬,‭-‍ه۲۲۸‌ف‍لا‌خ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماری های خون و سرطان
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۲۲۸‌ف‍لا‌ص‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد و عوارض هرنی اینگوینال دراطفال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع )طی سال های ۷۸/۸۶
میرزائیان ، حسینعلی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع پرستاری :قابل استفاده برای شرکت در امتحانات کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی به کارشناسی ارشد
تهران سماط؛ اشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی لنینجر۲۰۰۸[ دو هزار و هشت ]
لنینگر، آلبرت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ل۶۸۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9