کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژن‌ه‍ا - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌
ل‍وی‍ن‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
ه‍ام‍پ‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ آر
ل‍طف‍ی‌ ک‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍راون‌، زورا
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
م‍ی‍ل‍ر، رون‍ال‍د
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
پ‍ای‍گ‍ان‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول پرستاری تیلور، علم و هنر مراقبت پرستاری
تیلور، کارول ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۹۶۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سسیل
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی شناسی و سرم شناسی
لطفی کیان ، علیرضا ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۲/،۵۱۸‬,‭‌ل۴۹۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی و قارچ شناسی
لطفی کیان ، علیرضا ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ل۴۹۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی و بانک خون
لطفی کیان ، علیرضا ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۸‬,‭‌ل۴۹۲‌خ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی و ویروس شناسی
لطفی کیان ، علیرضا ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸‬,‭‌ل۴۹۲‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی و بیوشیمی بالینی
لطفی کیان ، علیرضا ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۸‬,‭‌ل۴۹۲‌ب‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ژن [XI آی .ایکس ].
لوین ، بنجامین ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴۷۰‬,‭‌ل۸۱۸ژ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران ۲۸-۳۰ فروردین ۱۳۸۷
تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۳،ش‌ ۹۷۱ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭د۵۵۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الکتروکاردیوگرافی آسان
هامپتون ، جان آر ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۹‬,‭.‍ه۳۴۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
صد پرسش و پاسخ درباره :سرطان پستان
براون ، زورا ؛  تهران پایگان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۸۷۰‬,‭‌ب۴۱۲‌ص‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل :بیماری های دستگاه تنفس
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل : بیماریهای استخوان و متابولیسم مواد معدنی استخوان ، بیماریهای عضلانی ، اسکلتی و بافت همبند
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل :بیماری های عفونی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی مقایسه ای و معرفی الگوهای برتر در دانشکده های پزشکی ایران در مقطع پزشکی عمومی ، نوبت سوم رتبه بندی دانشکده های پزشکی کشور۱۳۸۶
تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۳،ش‌ ۹۹۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات کنگره سراسری پیوند کلیه ۲۶-۲۸ تیرماه ۱۳۸۷
مشهد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۳،ش‌ ۹۹۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیهوشی میلر۲۰۰۷[ دو هزار و هفت ]
میلر، رونالد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۹۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مراقبت پرستاری اتاق عمل
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9