کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌
ع‍ض‍ل‍ه‌ ق‍ل‍ب‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا
ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ - دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍اص‍ری‌، ش‍ه‍رام‌
ش‍ی‍ب‍ت‌ زاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، ای‍م‍ان‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍د آن‍ت‍ون‍ی‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ش‍ه‍ی‍د س‍ع‍ی‍د م‍ح‍ب‍ی‌
آف‍ت‍اب‌ گ‍راف‍ی‍ک‌
پ‍ی‍ک‌ ری‍ح‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ن‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ ای‍ران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات HP و اسید لاکتیک سینوس کرونر متعاقب کاردیوپلژی سرد خونی و کریستالوئید در فواصل زمانی مختلف در بیماران کرونری
شفیعی ، ابراهیم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین فراوانی عوامل خطر ساز در لوله گذاری مجدد در بیماران جراحی قلب باز در بیمارستان امام علی (ع )کرمانشاه ۸۰-۷۸
شیبت زاده ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۴۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی اختلالات خواب در بیماران DSTP مزمن ناشی از جنگ مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی بیمارستان فارابی در نیم سال دوم ۱۳۸۵
ناصری ، شهرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۴۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی شکستگیهای لگن در بیماران مولتی پل تروما در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه طی سالهای ۱۳۸۰-۸۴
محمدی ، ایمان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۵۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نهمین همایش سم شناسی ایران ۲۵-۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶
شیراز انجمن سم شناسی و مسمومیتهای ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۱۷ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سالانه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت دراستان گلستان سال ۱۳۸۳
گرگان پیک ریحان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۱۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب خلاصه مقالات چهارمین کنگره اپیدمیولوژی ایران ۲۶-۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶
ارومیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۱۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات همایش سراسری تازه های پرستاری و مامایی خرم آباد ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
خرم آباد معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۱۴ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات دهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران ۲۵-۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۶
تهران معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۱۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش کشوری استاندارد، توسعه و سلامت ۱-۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۱۲ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی ۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
لرستان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۹ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده مقالات دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان ۱-۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
تهران آفتاب گرافیک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
همایش کشوری سلامت مادر و کودک ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۸۶
بیرجند معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۷ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب خلاصه مقالات همایش بیماریهای پوست بیمارستان رازی ۷ - ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶
تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چهاردهمین کنگره بین المللی بیماریهای مغز و اعصاب و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران ۱-۴ خرداد ماه ۱۳۸۶
تهران انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ششمین همایش دوسالانه ایمونولوژی ، آسم و آلرژی ۱-۳ خرداد ماه ۱۳۸۶
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۴ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
همایش کاربرد لیزر در پزشکی ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۶
تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده مقالات اولین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاه های جهان اسلام اردیبهشت ۱۳۸۶
تهران اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۸۹۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف تشیع
تهران شهید سعید محبی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی مصور هارپر
هارپر، هرولد آنتونی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۱۷۸‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9