کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ - ای‍ران‌
م‍راج‍ع‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
واک‍س‍ی‍ن‍اس‍ی‍ون‌
ف‍ن‌ ت‍ان‍ی‍ل‌
ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری‌ - م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
اف‍لات‍وک‍س‍ی‍ن‌
م‍راج‍ع‌
ج‍راح‍ی‌
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ - ای‍ران‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
آب‌ م‍رواری‍د
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
س‍رگ‍ی‍ج‍ه‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍روان‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور آی‌.
ب‍ادپ‍روا، اب‍راه‍ی‍م‌
چ‍ام‍پ‌، پ‍ام‍لا
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
م‍ن‍ت‍ص‍ب‌ م‍ج‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ا، داری‍وش‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
گ‍ودرزی‌، ح‍م‍ی‍د
م‍رادی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ال‍ف‍ت‍ی‌، ل‍ی‍لا
م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍س‍ن‌
ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
چ‍اپ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
س‍م‍اط؛ اش‍ارت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍پ‍ه‍ر س‍خ‍ن‌؛ چ‍اپ‍ار؛ م‍رک‍ز ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و آم‍وزش‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
ن‍اق‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌؛ اف‍لاک‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
زلال‌ ک‍وث‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی با میدازولا -فنتانیل در مقابل پروپرفول - رمی فنتانیل بر اندکس بیسپکترال )SIB( د رعمل جراحی باز بای پس عروق کرونر
مرادی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری هسته ای و نقش آن در ایجاد بستری مناسب برای توسعه پایدار
مرتضوی ، محمد جواد ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی متون طب شیعه در تاریخ پزشکی
منتصب مجابی ، حسن ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۵ال‍ف‌/،۵/،۸۰‬,‭‌م۷۸۲‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری در کنترل بیماری ها با واکسن و ایمنوگلوبولین
حسن آبادی ، محسن ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۸۰۶‬,‭‌ح۵۱۱‌ت‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی پزشکی (:کرم شناسی و روش های تشخیص )
بادپروا، ابراهیم ؛  [خرم آباد] زلال کوثر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ب۱۴۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تاریخچه پزشکی و پزشکی قانونی در ایران
تیموری ، حسن ؛  خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ؛ افلاک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۷/JI،۷۰‬,‭‌ت۹۸۳‌م‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هلیکوباکترپیلوری
ایروانی ، شاهرخ ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۵۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۱‍ه‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های روانسر و جوانرود در مورد ایدز در سال تحصیلی ۸۴-۸۵
کریمی ، عبدالرحمن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۷۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین یافته های فیزیکی مانور تشخیص با نتایج درمانی سرگیجه خوش خیم ، حمله ای وضعیتی
موسوی ، محمود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر درجه حرارت سالین بر شستشوی چشم بر التهاب بعد از جراحی در بیماران مبتلا به کاتاراکت در بیمارستان امام خمینی (ره )کرمانشاه - ۱۳۸۳
الفتی ، لیلا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران ۲۰-۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵
کاشان دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۳،ش‌ ۸۶۰ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نشریه عملکرد معاونت آموزشی و پژوهشی در سال های ۸۰ لغایت ۸۴
کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۳،ش‌ ۸۶۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم برنامه نویسی [ EE2J جی .دو .ای .ای ]
گودرزی ، حمید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی تخصصی (با گرایش علوم انسانی و اجتماعی )
شعبانی ، احمد ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه اصول جراحی شوارتز ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
شوارتز، سیمور آی . ؛  تهران سماط؛ اشارت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌خ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی
صافی ، قاسم ؛  تهران سپهر سخن ؛ چاپار؛ مرکز برنامه ریزی و آموزشی نیروی انسانی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی مصور لیپینکات
چامپ ، پاملا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌چ۱۹‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ایران فارما :دستنامه جامع داروهای رسمی ایران ۱۳۸۵[ هزار و سیصد و هشتاد و پنج ]
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان افلاتوکسین در شیر گاوداری ها و کارخانجات شیر پاستورریزه کرمانشاه در سال ۸۳-۸۴
حسنی نیا، داریوش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9