کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ق‍ی‌ زاده‌، زی‍ب‍ا
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
ف‍ول‍ت‍ی‍ن‍ی‌، ت‍وم‍اس‌
ن‍اص‍ری‌، رام‍ی‍ن‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍ی‍روس‌
ی‍ادگ‍اری‌، م‍ری‍م‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ک‍وه‍ن‌، ب‍ارب‍ارا ج‍ن‍س‍ن‌
ک‍وال‌، ک‍ن‍ت‌
 
ناشر:
س‍م‍اط
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
س‍لام‍ت‌
طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تشخیص و درمان شکستگی ها
کوال ، کنت ؛  اصفهان سلامت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭‌ک۷۶۱‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی ۲۸-۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان ؛  خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۸۱۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماری های قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماری های خون و سرطان
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماری های غدد و متابولیسم
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج :]بیماری های روماتولوژی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج :]بیماری های کلیه
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج :]بیماری های تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیماریهای داخلی هاریسون :بیماریهای عفونی ، ویروسی و انگلی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران سماط   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‌ک‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار]
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی
جعفری ، سیروس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۴۶۲‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۵[ دوهزار و پنج :]بیماریهای عفونی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مامایی
تقی زاده ، زیبا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ت۶۵۸د‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی عمومی مورای
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به سوالات شما درباره :بیماری پارکینسون
فولتینی ، توماس ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۵۹‬,‭‌ف۹۱۱‌پ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ( 4002 ygolonimret lacideM مدیکال ترمینولوژی دو هزار و چهار )انگلیسی - فارسی
کوهن ، باربارا جنسن ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۵‬,‭‌ک۸۶۵ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲/،۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ و ترور ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جدیدترین آزمون های بین المللی و استاندارد پرستاری [ )5002 NR-XELCN dna SNFGC( سی جی اف ان اس اند ان سی ال ای ایکس - آر ان دو هزار و پنج ]
ناصری ، رامین ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ن۱۷۲‌ج‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر حفاظتی و ترمیمی عصاره گیاه غاز یاقی )siragluV airaclaF( بر زخم معده ناشی از آسپرین در موش صحرایی
یادگاری ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۰۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9