کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ - ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ - ای‍ران‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ان‍س‍داد ع‍روق‌ ش‍ب‍ک‍ی‍ه‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍ت‍ه‍اب‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و ل‍گ‍ن‍چ‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ غ‍ذای‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ارت‍ب‍اط
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - خ‍اطرات‌
اچ‌ آی‌ وی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍اک‌ خ‍وری‌
ج‍راح‍ی‌
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ م‍اک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
دی‍اب‍ت‌ ق‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ره‍ادی‌، ت‍وران‌( خ‍م‍ارل‍و)
ی‍وس‍ف‍ی‌ چ‍ای‍ج‍ان‌، پ‍ارس‍ا
اص‍غ‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ام‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ال‍ف‍ت‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
زه‍رت‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ت‍اح‍ی‌ ج‍م‌، م‍ژگ‍ان‌
ن‍ص‍رآزادان‍ی‌، رح‍ی‍م‌
اح‍م‍دی‌، ن‍ورال‍ه‌
ق‍وام‌ ص‍دری‌، م‍ری‍م‌
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، ج‍واد
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ب‍دری‌، ف‍رزان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍اض‍ل‍ی‍ان‌، پ‍وران‍دخ‍ت‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
م‍ی‍ر ک‍س‍ری‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
ب‍رای‌ ف‍ردا
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ف‍رام‍ت‍ن‌
ب‍ش‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت محیط
امیربیگی ، حسن ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰‬,‭‌ف‍لا۸۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راز اشک های کریستالی
اصغری ، حسن ؛  تهران میر کسری   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گل آتشین
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران قطره   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جراحی ( شوارتز۹۹)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ج‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی ( آکسفورد۹۹)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه
میرهادی ، توران ( خمارلو) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفته سلامت پیام آور محوریت سلامت در توسعه پایدار
تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳ ،ش‌ ۷۲۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات ششمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران ۱۵-۱۷ اردیبهشت ماه ۸۳
شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۷۵۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان فراوانی دیابت ملیتوس در بیماران مانیک - دپرسیو بستری شده در مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال ۱۳۸۲
بدری ، فرزانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۱۸۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماران VIH/SDIA+ بستری شده در بیمارستان سینای کرمانشاه طی سالهای ۱۳۷۹-۸۰
احمدی ، نوراله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۱۹۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تجویز سوپانسیون سفیکسیم در درمان سرپایی پیلونفریت حاد در کودکان
یوسفی چایجان ، پارسا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۲۳۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی ویار ACIP و آنمی فقر آهن همراه در زنان حامله مراجعه کننده به درمانگاههای عرصه پزشکی جامعه نگر کرمانشاه در سال ۱۳۸۱
الفتی ، پیمان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۱۸۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع ریسک فاکتورهای انسداد ورید مرکزی و شاخه ای شبکیه در بیماران کمتر از ۵۰ سال در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه ۱۳۷۸-۸۱
فتاحی جم ، مژگان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۱۹۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کودک و مطالعه
یغمایی ، جواد ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی :با نگاهی ویژه در بخش های زنان زایمان ، سوختگی ، جراحی و اطفال
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران بشری ؛ سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تصویری [ 6 xaM D3 تری دی .ماکس ۶]
نصرآزادانی ، رحیم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۴[ دوهزار و چهار]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اهدای خون اوج ایثار :مجموعه خاطرات کارکنان سازمان انتقال خون ایران در دوران ۸ سال دفاع مقدس
زهرتی ، محمود ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جهانی ارتباطات ( یک جهان ، چندین صدا)
فاضلیان ، پوراندخت ؛  شیراز فرامتن   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بخش غذا :راهنمای مراکز سرویس دهی غذایی
قوام صدری ، مریم ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9