کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - دی‍ن‌ و اس‍اطی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
م‍رگ‌ و م‍ی‍رن‍وزاد
ج‍راح‍ی‌ ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ای‍ران‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
 
پدیدآور:
رض‍ی‌، ه‍اش‍م‌
آی‍ری‍س‌، راش‍ل‌ ام‌
ش‍ی‍ون‌ ف‍وم‍ن‍ی‌
ق‍ان‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
س‍اب‍ی‍س‍ت‍ون‌، دی‍وی‍د ک‍اس‍ت‍ون‌
ص‍اح‍ب‌ ی‍اری‌، م‍ری‍م‌
دودک‌، رون‍ال‍د
ذاک‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
س‍ال‍ی‍ن‌، دوگ‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
دن‍ف‍ورث‌، دی‍وی‍د
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍روغ‍ی‌، ف‍ی‍ض‌ال‍ه‌
ن‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌. م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
اخ‍ت‍ران‌
ه‍دای‍ت‌
س‍اح‍ل‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
س‍خ‍ن‌
ن‍اق‍وس‌؛ اش‍اره‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ای‌ ب‍زرگ‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کوچه باغ حرف :رباعیات " شیون فومنی "
شیون فومنی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل موثر بر میزان مرگ و میر نوزادان متولد شده در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۱
صاحب یاری ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۷۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه جزوات آموزشی - تخصصی سازمان انتقال خون ایران
تهران سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۷۳۰،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش جهانی سلامت سال ۲۰۰۱
تهران موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۲،ش‌ ۶۵۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش جهانی سلامت سال ۲۰۰۰
تهران موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۲،ش‌ ۶۴۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ششمین همایش کشوری بهداشت محیط ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان ۱۳۸۲
ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۸۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه پایان نامه ها
گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۷۹ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهل و هفتمین نشست روسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور بهمن ۱۳۸۱
تهران مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۷۲۹ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عروسی در غبار
فروغی ، فیض اله ؛  تهران اختران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش های [ U.C.C -.U.C.I آی .سی .یو -سی .سی .یو ]و دیالیز
ذاکری مقدم ، معصومه ؛  تهران موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭ذ۱۹‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ tpircSnoitcA اکشن اسکریپت ]برای طراحان [ XM hsalF فلش مکس ]
سالین ، دوگ ؛  تهران ناقوس ؛ اشاره   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی معین
قانعی ، سعید ؛  تهران ساحل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی
آیریس ، راشل ام ؛  کرمانشاه طاق بستان ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه . معاونت آموزشی و پژوهشی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زنان و مامایی ( :خلاصه دنفورث ۱۹۹۹ ) چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹ز‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دستیار اول داخلی ۶۰[ شصت ]مبحث هاریسون و ۶۰[ شصت ]مبحث سسیل چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭-‍ه۲۲۸د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جراحی قفسه صدری سابیستون ۲۰۰۱[ دو هزار و یک ]
سابیستون ، دیوید کاستون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۹۸۰‬,‭‌س۱۱۵‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خودمانی ( :چرا درمانده ایم )
نراقی ، حسن ؛  تهران اختران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آئین مغان ( آموزه ها و مراسم و بارورهای بنیادی :)پژوهشی درباره دین های ایران باستان
رضی ، هاشم ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی
دودک ، رونالد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭د۷۴۴‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9