کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
م‍ام‍ای‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
اس‍لام‌ - ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ن‍ارس‍ای‍ی‌ م‍زم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، گ‍ران‍از
ت‍ی‍ل‍ور، آرل‍ی‍ن‌ ج‍ی‌
ف‍ری‍س‌، م‍ی‍ک‍ی‌ ه‍ال‌
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
دن‍ف‍ورث‌، دی‍وی‍د
داورپ‍ن‍اه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
دب‍ی‍زش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
س‍ال‍ی‌
ک‍م‍ال‌ ال‍م‍ل‍ک‌
م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍واژه‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ص‍درا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍ب‍ری‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در ارتوپدی و شکستگیها
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آوازهای زن بی اجازه
موسوی ، گراناز ؛  تهران سالی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی ؛ شامل حوزه های علوم ، فنی مهندسی ، کشاورزی ، پزشکی ، علوم انسانی و اجتماعی
داورپناه ، محمدرضا ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده مقالات سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران ۷ و ۸ اسفند ۱۳۸۱ کرمانشاه
کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲ ،ش‌ ۶۸۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شعر من
نیمایوشیج ؛  تهران دانشواژه   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای تحصیلات تخصصی پزشکی در جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۱-۸۲
تهران وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲ ،ش‌ ۶۹۲ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی ۱۲-۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۱
کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی پیراپزشکی کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲ ،ش‌ ۶۸۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات پنجمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ۱-۳ بهمن ماه ۱۳۸۱ اهواز
اهواز کمال الملک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۸۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین همایش الکترونوروفیزیولوژی بالینی ایران ۲۳-۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۱
تبریز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی نبریز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۸۷ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات ۱۳۷۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
اهواز کمال الملک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲ ،ش‌ ۶۸۱ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه و خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری پرستاری توانبخشی ۷ - ۵ اسفند ماه ۱۳۸۱
تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۸۹ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه جامع طرحهای تحقیقاتی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و پایان نامه های دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
تهران انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۳،ش‌ ۷۱۴،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اقتصادی - اجتماعی سال ۱۳۸۰ استان کرمانشاه
کرمانشاه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۲،ش‌ ۶۶۱ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثاراستاد شهید مطهری
مطهری ، مرتضی ؛  تهران ؛ قم صدرا   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ
نیمایوشیج ؛  تهران دانشواژه   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده پایان نامه های مقطع دکترای عمومی و تخصصی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳۷۳-۱۳۷۹
سمنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۸۳،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نارسایی کلیه و درمان آن :کتاب راهنما برای بیماران کلیوی و خانواده های آنها
فریس ، میکی هال ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۴۲‬,‭‌ف۷۱۸‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مامایی ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۵۳۱‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی اطلاعات
تیلور، آرلین جی ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
دنفورث ، دیوید ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹۱‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9