کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
درد - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‍ه‍ا
لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
اورول‍وژی‌
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ - رده‌ب‍ن‍دی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍اب‍اروری‌ زن‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ق‍ان‍ع‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
آری‍ان‌پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
رض‍ای‍ی‌، ن‍ادر
پ‍وراح‍م‍د، ج‍م‍ش‍ی‍د
ک‍س‍رای‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ن‌
اف‍لاطون‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ت‍خ‍ودا، ن‍ام‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
ال‍ه‍ی‌، ف‍واد
دچ‍رن‍ی‌، آل‍ن‌
پ‍ول‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد آل‍ن‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، ه‍ن‍ری‌ ه‍رول‍د
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
داری‍ن‍وش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
طب‌ گ‍س‍ت‍ر؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ودرم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍ادر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
لاپاروسکوپی پیشرفته :شیوه ها و روش ها
کتخودا، نامیر ؛  لرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان . معاونت آموزشی و پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۵۷۵‬,‭‌ک۳۷۸‌ل‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص پزشکی برپایه طرح مسئله
فریدمن ، هنری هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹‌ت‌ق‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ناگشوده هایی از طب اطفال :پاسخ به سئوالات متعدد و گوناگونی که در بخش های اطفال ...مطرح می گردد
پولین ، ریچارد آلن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌پ۸۳۵‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :کارنت زنان و مامایی
دچرنی ، آلن ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭د۳۸۹‌چ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یک جلدی پیشرو آریان پور :انگلیسی - فارسی
آریان پور کاشانی ، منوچهر ؛  [تهران ] جهان رایانه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه درمان طبی واشنگتن
[تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭د۵۵۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین درمان نازایی از[ FVI آی وی اف ]تا[ gninolC کلونینگ ]
افلاطونیان ، عباس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۷۰‬,‭‌ف‍لا۶۶۴ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های کودکان
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰[ >سیصد ]سئوال چهار گزینه ای بیماریهای ریه
رضایی ، نادر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۸‬,‭ر۵۷۴‌س‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و عفونت [ VIH اچ .آی .وی ].
سازمان بهداشت جهانی ؛  [لرستان ] دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۳‬,‭‌س۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درد مزمن :ماهیت - تجربه - مداوا - اثرات جانبی
الهی ، فواد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در نورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در فارماکولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارولوژی عمومی اسیمت :متن کامل
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌ف‍لا‌س‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی استفاده مجدد از فاضلاب :کلیات ، روشها، استانداردها، مخاطرات بهداشتی
قانعیان ، محمد تقی ؛  یزد طب گستر؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی شهید صدوقی یزد، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
از قرق تا خروسخوان [ مجموعه شعر]
کسرایی ، سیاوش ؛  تهران کتاب نادر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پاسخ های تشریحی به پرسش های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی اردیبهشت ۶۷ تا مهر۷۸
محبوبی ، امیر حسن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۹۵‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فهرست الفبایی طبقه بندی بین المللی علل خارجی صدمات
ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵‬,‭‌ف۹۲۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مستاجرهای تهرانی
پوراحمد، جمشید ؛  تهران دارینوش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی کتاب :راهنمایی برای ناشران ، نمایه سازان ، کتابداران ، مولفان و مترجمان
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9