کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ن‍اب‍اروری‌ زن‍ان‌ - درم‍ان‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - درم‍ان‌
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ - ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اورول‍وژی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ی‍ائ‍س‍گ‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زاف‍ش‍اری‌، ب‍اب‍ک‌
روزن‍ت‍ال‌، ک‍ن‌ اس‌.
رئ‍ی‍س‌ال‍س‍ادات‌، اح‍م‍د
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ج‍ب‍اری‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ل‍ی‍ن‌، ش‍رل‍ی‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
اس‍م‍ی‍ت‌، راج‍ر
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ع‍ل‍ی‌
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ای‌
م‍ای‍س‍ک‌، م‍ری‌ ج‍ول‍ی‍ا
ش‍ادزی‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ش‍وه‍م‌، زئ‍و
ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
ع‍م‍اد خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌دخ‍ت‌
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ارج‍م‍ن‍د
ب‍رت‍ر
ب‍رای‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ طب‌ ن‍وی‍ن‌
س‍م‍اط
چ‍اپ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
ک‍ن‍ک‍اش‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د؛ آذرم‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د؛ س‍ال‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی طب داخلی :برگزیده فارماکولوژی لیپینکات
مایسک ، مری جولیا ؛  تهران برتر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌م۱۹۶‌ف‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
روزنتال ، کن اس . ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭ر۸۱۴‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان بیماریهای پوست
جباری ، علی ؛  [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ج۲۷۱ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان ناباروری زنان
شوهم ، زئو ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۷۰‬,‭‌ش۷۳۷د‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در اورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقش گروههای حمایتی و خودیاری در بهداشت روان
گلین ، شرلی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۶۴۴‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در گوش و حلق و بینی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<۵۸[ >پنجاه وهشت ]مبحث انتخابی از هاریسون ۹۸ : قلب و عروق - گوارش - ریه - خون و انکولوژی - روماتولوژی - غدد - کلیه - عفونی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران برای فردا؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ارولوژی اسمیت
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌چ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی به سوالات آزمون دستیاری اسفند۷۸
رئیس السادات ، احمد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭ر۹۹۳‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن
عماد خراسانی ، نسرین دخت ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی همراه با پاسخ های تشریحی اسفند۷۸
عزیزافشاری ، بابک ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ع۵۷۸‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی و رده بندی
چان ، لوئیس مای ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یائسگی و درمان جایگزینی با هورمون
اسمیت ، راجر ؛  سنندج دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۸۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌ی‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]نویسی زنان ، زایمان و مامایی
اکبرزاده پاشا، علی ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( عمومی )
کومار، وینی ؛  تهران ارجمند؛ آذرمهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی به سوالات امتحان پرانترنی و امتحان دستیاری ۴۰۰[ چهارصد ]پرسش با پاسخ توضیحی اسفند۷۸
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران ارجمند؛ سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول رسیدن به سلامت کودکان
شادزی ، شهین ؛  اصفهان کنکاش ؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۲۰‬,‭‌ش۱۳۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9