کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍ص‍ل‍ب‌ س‍رخ‍رگ‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ج‍راح‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وارت‌، دب‍ورا دی‍وی‍س‌
ج‍ع‍ف‍رب‍ی‍گ‍ل‍و، م‍وس‍ی‌
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ه‍ال‌، ج‍رج‌ م‌
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍د آن‍ت‍ون‍ی‌
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
ن‍ورائ‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌. م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د؛ م‍ی‍رش‍ی‍دا
س‍م‍اط
پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
دب‍ی‍زش‌
م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ر
ب‍اب‍ازاده‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های اینترنت :راهنمایی جامع برای دانشجویان ، معلمان ، کتابداران و همه علاقه مندان
جعفربیگلو، موسی ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و آمار حیاتی ( بر اساس اپیدمیولوژی )OHW(: بر اساس مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در برگیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی وELMSU(
مجلسی ، محمدرضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۲۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر، هرولد آنتونی ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭-‍ه۱۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی تشخیصی آرمسترانگ :همراه با پیش آزمون
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران پیک ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیه و مجاری ادراری ( بر اساس مبانی طب سسیل ۹۷ و اصول طب هاریسون ۹۸ :) بر اساس مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بر گیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی ،ELMSU
مجلسی ، محمدرضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌م۲۸۱‌ک‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای ژنتیک [ SMN ان .ام .اس ]با پاسخهای توضیحی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌پ۳۴۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربرد داروهای چشمی و عوارض چشمی داروهای سیستمیک
نورائی نژاد، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۷۱۹ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از کتاب ، کتابخانه و نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]جراحی شامل :جراحی سر و گردن ، جراحی غدد ...دارو بیماریهای طبی
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب ( براساس نورولوژی امین اف :)بر اساس مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در برگیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، و رزیدنتی وELMSU
مجلسی ، محمد رضا ؛  تهران ارجمند؛ میرشیدا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۸۱‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  [تهران ] بابازاده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۸‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی ( براساس مبانی طب سسیل ۹۷ و اصول طب هاریسون ۹۸ :) بر اساس مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در برگیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی وELMSU
مجلسی ، محمدرضا ؛  تهران ارجمند؛ میرشیدا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۲۸۱ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات ، راهنمای کشورهای کم درآمد۱۹۹۸
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی . مرکز آموزشی ، پژوهشی ، درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۳۷‬,‭‌ک۷۳۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی
نیازی ، سیمین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلسترول :متابولیسم کلسترول در :ترومبوز، دیابت ، چاقی ، افزایش فشار خون ، استرس ، بارداری ، منوپوز و...
تهران انتشارات چهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۵۵۰‬,‭‌ک۶۴۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه یا :بافت شناسی پزشکی
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ ترور۱۹۹۹
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
من و کودک من :راهنمای دوران بارداری
استوارت ، دبورا دیویس ؛  [تهران ] انتشارات چهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۸۸‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم ؟
هال ، جرج م ؛  مترجمین   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9