کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
ن‍اب‍اروری‌ زن‍ان‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ن‍اش‍ی‌ ازاس‍ت‍ع‍م‍ال‌ م‍واد م‍خ‍در
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر -ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌
ل‍ک‌ و پ‍ی‍س‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ن‍ف‍س‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آن‍م‍ی‌ م‍گ‍ال‍وب‍لاس‍ت‍ی‍ک‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ف‍ی‍ب‍روک‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ پ‍س‍ت‍ان‌
ن‍اب‍اروری‌
خ‍ون‍ری‍زی‌
 
پدیدآور:
ع‍س‍گ‍ری‌، ل‍طف‌ ال‍ه‌
ن‍ع‍ل‍ی‍ن‍ی‌، آزی‍ت‍ا
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
پ‍اش‍ائ‍ی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‌
ج‍م‍ال‌ ش‍ری‍ف‌، م‍ه‍ن‍از
ت‍ی‍ران‍داز، م‍س‍ع‍ود
آدی‍ن‍ه‌ون‍د، ف‍رود
ف‍رج‍ی‌ ه‍رس‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ص‍وف‍ی‍ون‍د، پ‍روی‍ز
م‍رادی‍ان‌، م‍وم‍ن‌
ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ای‍رج‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
وس‍ت‌، ج‍ان‌ ب‍ی‌.
ح‍م‍زه‌ای‌، م‍ن‍ص‍ور
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
ه‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍رادی‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍ه‍ن‍ود، م‍س‍ع‍ود
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ ام‍ی‍ری‌، س‍وداب‍ه‌
خ‍ام‍وش‍ی‍ان‌، ک‍وروش‌
 
ناشر:
س‍م‍اط
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
امینه
بهنود، مسعود ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل
سسیل ، راسل ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول اولیه کار در اطاق عمل
حمزه ای ، منصور ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۸۱۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از :پایه آسیب شناختی بیماریها[ رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول فیزیولوژی تنفس
وست ، جان بی . ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۰۲‬,‭و۶۱۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی هاریسون بیماریهای دستگاه گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸ط‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل نازائی در بیماران مراجعه کننده به بخش نازائی بیمارستان معتضدی از تاریخ ۷۴/۶/۱ الی ۷۶/۶/۱
خاموشیان ، کوروش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شاخص های بهداشتی استان کرمانشاه در مقایسه با شاخص های حیاتی کشور و جهان در سال ۱۳۷۵ براساس بیانیه جهانی بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ میلادی
تیرانداز، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
خودکشی و علل آن بررسی و مصاحبه با ۱۰۰ مورد اقدام به خودکشی و تعیین اتیولوژی مربوطه در بخش های سوختگی و مسمومیت بیمارستان امام خمینی و بخش اورژانس بیمارستان فارابی
فرجی هرسینی ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سرولوژی هپاتیت B و C در اهداء کنندگان خون در کرمانشاه بین سال های ۷۳ الی ۷۶
فیروزآبادی ، ایرج ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تعیین وضعیت شغلی معتادین به مواد مخدر بستری شده در بیمارستان فارابی در طی سال های ۱۳۷۶ تا۱۳۷۷
آدینه وند، فرود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران نفروز و نفریت بیوپسی کلیه شده طی سال های ۷۰-۷۵ در بیمارستان رازی کرمانشاه
صوفیوند، پرویز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک بیماری بسیار نادرنوروفیبرومای پستان در یک خانم ۲۳ ساله
همتی ، سعید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی گزارشات هفتگی اپیدمیولوژی بیماری ها )REW(مربوط به نیمه اول سال ۱۹۹۷
پاشائی فر، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یک ساله رکتوراژی در بیماران بستری در بیمارستان های طالقانی و امام خمینی ( ره ( )سال ۱۳۷۵)
عسگری ، لطف اله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تشکیل بانک اطلاعاتی گزارش هفتگی اپیدمیولوژی بیماریهای مسری تالیف )OHW( سال ۱۹۹۶
نعلینی ، آزیتا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۵۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی بیماری برص در مدارس ابتدائی کرمانشاه ، مطالعه ۳۰۰۰ نفر دانش آموز
محتشم امیری ، سودابه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۵۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد نادرآنمی مگالوبلاستیک پاسخ دهنده به تیامین
مرادی ، عباس ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۶۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه دو روش درمان با کلومیفن وGMH ، دربیماران به روش IUI از نظر ابتلا به سندرم هیپراستیمولیشن از مهر ۷۴ لغایت مهر ۷۶ در بیمارستان معتضدی
جمال شریف ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۶۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل و عوارض مورتالیتی ناشی از سقط های عفونی سال های ۷۱ الی ۷۵ در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
مرادیان ، مومن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۷۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9