کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ه‍ال‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ب‍ارداری‌
ج‍راح‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ - رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌
دن‍دی‌، دی‍وی‍د ج‍ی‌.
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍م‍ن‍ت‌
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
ب‍ورک‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌.
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور س‍ی‌.
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
ل‍وی‍ن‍س‍ون‌، وارن‌ ئ‍ی‌.
ل‍وای‍ن‌، راب‍رت‌ پ‍ل‌
پ‍ی‍ل‍ه‌ رودی‌، آرام‌
ک‍رای‍ر، ج‍ی‌ .پ‍ی‌.
ک‍ی‍س‍ت‍ن‍ر، ر .و.
ع‍ل‍ی‌ی‍اری‌ زن‍وز، ن‍وی‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ک‍ل‍م‍ه‌؛ ن‍ش‍رج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍روی‍ن‌
اش‍ارت‌
ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ی‍ام‌ م‍ح‍راب‌
ن‍ش‍راش‍ت‍ی‍اق‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ش‍ری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ع‍ق‍ی‍ق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ راب‍طی‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ( ب‍ان‍وان‌ )
اش‍ت‍ی‍اق‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت خانواده
حسینی ، میمنت ؛  تهران بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰۸‬,‭‌ح۵۷۷‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع هوش مصنوعی و سیستمهای خبره به زبان [ C سی ]
لواین ، رابرت پل ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران کلمه ؛ نشرجهان دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی امام خمینی " رضوان الله تعالی "
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  [تهران ] کانون انتشارات پیام محراب   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه شیرخوار با شیر مادر
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل انتشارات پروین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ع۳۴۸‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ویروس شناسی پزشکی
لوینسون ، وارن ئی . ؛  اصفهان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۶۰‬,‭‌ل۸۱۸و‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری در دوران بارداری
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل انتشارات پروین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تدابیر درمانی اسهال
سازمان بهداشت جهانی ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، حوزه معاونت پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی ؛ با همکاری شرکت تعاونی رابطین بهداشت ( بانوان )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۲‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرانترنی ، دستیاری ( ۳۰استاد)
پیله رودی ، آرام ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌پ۹۸۱‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون ۱۹۹۶ ، بیماریهای نوزادان
نلسون ، والدو ؛  [تهران ] نشراشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی اصول جراحی شوارتز،۱۹۹۴
شوارتز، سیمور ای . ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور سی . ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ؛ کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و تروما
دندی ، دیوید جی . ؛  تهران عقیق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭د۷۱۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین های کودکان ، مروری بر بیماریهای طب اطفال ، سری تستهای موضوعی
پناهی ، محمد ؛  [تهران ] نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌پ۵۴۱‌ن‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای تفکیکی ۱۴ دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی و ۳ دوره امتحان جامع علوم پایه :دندانپزشکی با پاسخهای تشریحی و ذکر منابع به تفکیک
علی یاری زنوز، نوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ع۸۷۲‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی بورکیت ۱۹۹۶
بورکیت ، جورج ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی ، بیولوژی ، بیماری زایی و مبارزه با :تک یاخته های انگلی
کرایر، جی .پی . ؛  تهران انتشارات دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌ک۴۲۶ط‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیماریهای زنان کیستنر ۱۹۹۵ میلادی
کیستنر، ر .و. ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ک۹۵۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز۱۹۹۵
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9