کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - آم‍ار
اس‍لام‌ - دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درم‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ث‍م‍ر، گ‍ی‍ت‍ی‌
اس‍ت‍ی‍ن‍ز، ن‍ورم‍ن‌
ک‍اران‍دی‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
ج‍وادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ام‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
س‍ای‍م‍ون‌، راج‍ر
ن‍وا، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
خ‍راس‍ان‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌
م‍ح‍م‍دزاده‌ ب‍ی‍ان‍چ‍ول‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وپ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
اش‍ارت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
آوا؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ش‍ه‍رآب‌
م‍رک‍ز دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍خ‍ن‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و پ‍اس‍ت‍ور ای‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
اوج‍ا
طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف بزرگ اسلامی
تهران مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی   ، ۱۳۷۴-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها به همراه سوالات پره انترنی و رزیدنتی
کاراندیش ، سعید ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات جامع پزشکی ( ۲ )پاسخ توضیحی به ۲۰۵[ دویست و پنج ]سئوال امتحان دستیاری و پره انترنی اسفند ماه ۷۳
احمدی جزی ، کامران ؛  [تهران ] موسسه علمی ، فرهنگی و انتشاراتی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی پزشکی
نوا، فرانکلین ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ن۶۶۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گیاهان داروئی و کاربرد سنتی آنها در کردستان ، کردی -فارسی -انگلیسی -عربی
امینی ، امیر ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌ف‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شاخصهای سیستم قلب و عروق
جوادی ، حمیدرضا ؛  زنجان معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۷۴۵‌ش‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات پره انترنی اسفند ۷۳ همراه با پاسخهای تشریحی ( موضوعی )
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌س‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تستهای پره انترنی گوش ، حلق و بینی
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
سایمون ، راجر ؛  تهران آوا؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۹۷۴‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اورژانسهای طب داخلی
[تهران ] اشارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ایمونولوژی
استینز، نورمن ؛  انستیتو پاستور ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۴آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]نویسی در جراحی
خراسانی ، بیژن ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌خ۴۳۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای مغز و اعصاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] شهرآب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
پارسا، محمد ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روان شناسی ( روان شناسی عمومی )
پارسا، محمد ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی باربارا بیتز( ۱۹۹۵ )قسمت داخلی شامل :شرح حال و مصاحبه ، نشانه های بیماریها، توراکس و ریه ها، قلب و عروق ، پستان و شکم
بیتس ، باربارا ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آنتی بیوتیک ها( کاربرد بالینی )
ثمر، گیتی ؛  تهران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭‌ث۷۵آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ،VI-MSD
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روانشناسی یونگ
یونگ ، کارل گوستاو ؛  تهران اوجا   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭د۳۵۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9