کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌
آس‍م‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - درم‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ف‍ص‍ل‍ه‍ا
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
وان‌، دان‍ی‍ل‌
ت‍ورک‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
دی‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌ رون‍ال‍د ال‍س‍ن‌
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌
اق‍دس‍ی‌، م‍ه‍رداد
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ک‍اپ‍ان‍ج‍ی‌، آی‌ .ا.
م‍ون‍اگ‍ان‌، ج‍ان‌
وای‍ن‌اش‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ن‌ م‌.
رج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
لان‍گ‍م‍ن‌، ج‍ان‌
ج‍ان‌ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍لال‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ص‍دوق‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
اش‍ارت‌؛ ح‌ طه‍م‍اس‍ب‌ پ‍ور
چ‍ه‍ر
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
اش‍ارت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای شایع بیماریهای زنان
موناگان ، جان ؛  دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۸۵۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه در جراحی
تورک ، فیلیپ ؛  [تهران ] مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ت۸۱۸آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( نشانه شناسی - طریقه گرفتن شرح حال و تشکیل پرونده )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان ( رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری )
دین ، مایکل رونالد السن ؛  تهران اشارت ؛ ح طهماسب پور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای قلب
اقدسی ، مهرداد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۶۷۳‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات جامع پزشکی ، خودآزمایی علوم پایه ( دویست = ۲۰۰سوال چهار جوابی از مباحث جامع پزشکی و پاسخ آن )
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران موسسه انتشارات سلاله   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای آپاندیس به همراه " شایعترین های شوارتز"
رجبی ، محمدعلی ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۵۳۵‬,‭ر۳۷۲‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی مفاصل
کاپانجی ، آی .ا. ؛  اصفهان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۱۱۴‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیات چشم پزشکی
وان ، دانیل ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭و۶۶۲‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی هاریسون ( بانضمام اورژانسهای روانپزشکی کاپلان )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌پ۱۵۶د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آسم و آلرژی برای راهنمائی بیماران و سایرافراد خانواده
واین اشتاین ، آلن م . ؛  تهران صدوق   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭و۳۷۴آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای اسکلتی عضلانی و بافت همبند( روماتولوژی )و بیماریهای استخوان و متابولیسم املاح استخوان همراه با بیماریهای عفونی استخوان و مفاصل
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای کلیه ( نفرولوژی )همراه با بیماریهای عفونی مجاری ادرار
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای قلبی - عروقی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9