کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ه‍ای‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ای‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ ی‍اک‍وئ‍ی‌ - دی‍ن‌ و اس‍اطی‍ر
اس‍ت‍خ‍وان‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‍ه‍ا
ح‍ف‍اری‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ح‍س‍ن‌
چ‍ائ‍ورازی‍ا، ب‍ی‌ .دی‌.
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
م‍ارش‍ال‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ح‍ک‍م‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌
م‍ج‍اب‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ب‍رن‍ر، ب‍اری‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، ه‍ن‍ری‌ ه‍رول‍د
ن‍راق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ف‍رداب‍ه‌
ع‍م‍ی‍دی‌
وی‍رث‌ ای‍ران‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
چ‍ه‍ر
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ (ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌)
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ردوس‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری " توراکس - شکم - لگن "
گری ، هنری ؛  تبریز جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه یا بافت شناسی پزشکی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی
نراقی ، محمدعلی ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۳۷۹‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
حکمت ، حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۷۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<۸۳۸[ >هشتصدوسی وهشت ]نکته بالینی در :بیماریهای زنان ، زایمان و نازایی
تبریز نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۵۸۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آتش درون
کاستاندا، کارلوس ؛  تهران انتشارات فردوس   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تکنولوژی حفاری
[تهران ] ویرث ایران   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی اندام
چائورازیا، بی .دی . ؛  تهران شرکت نشر دانش امروز (سهامی خاص )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌چ۲۷آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی :پرستاری بیماریهای عفونی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری جراحی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  عمیدی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش تشخیص بیماریها
فریدمن ، هنری هرولد ؛  تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای گوش و حلق و بینی
مجابی ، میرعبدالعلی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۵۹‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیمی بالینی
مارشال ، ویلیام ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۱۲۸‌ش‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی
محمدیها، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۷‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی کلیه در سلامتی و بیماری
برنر، باری ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۱‬,‭‌ب۴۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عفونتهای باکتریال از کتاب اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه ۲۲۸‌ع‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات داروئی
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ج۲۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای مغز و اعصاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9