کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ورزش‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ج‍م‍ج‍م‍ه‌
ت‍ن‍ف‍س‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر آم‍ی‍گ‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دوس‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍اک‍س‌، ادوارد
ن‍وران‍ی‌، م‍ه‍دی‌
زم‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد
ش‍اه‍ی‍ن‌ ف‍ر، اح‍م‍د
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ه‍ارپ‍ر
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ت‍ی‍ت‍ز، ن‍ورب‍رت‌
پ‍لام‍ر، دی‍وی‍د ت‍وم‍اس‌
س‍ن‍دگ‍ل‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
وس‍ت‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
ج‍ان‌ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ی‍ب‍د
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ای‍ران‌ ارش‍اد
چ‍ه‍ر
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
استخوان بندی سر و صورت
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۰۵‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بافت شناسی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۱۷‬,‭ر۳۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  [تهران ] دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸‌بآ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  تهران کتب دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی
اسنل ، ریچارد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۸آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سر و گردن و اعصاب مغزی ، کالبدشناسی انسانی
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی و فیزیولوژی برای پرستاران
نورانی ، مهدی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ن۷۱۵‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی دستگاه عصبی مرکزی
شاهین فر، احمد ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ش۳۲۴‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گرافیکی آمیگا سه بعدی ( به زبان بیسیک )
ایران ارشاد   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیات فیزیولوژی پزشکی
گانونگ ، ویلیام ؛  چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کلینیکال پاتولوژی مباحثی از بیوشیمی بالینی
تیتز، نوربرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۹۰‬,‭‌ت۹۳۲‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی انسانی
سندگل ، حسین ؛  یزد دانشگاه آزاد اسلامی میبد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌س۷۷۳‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی با تفسیر در پزشکی
دوستی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۷۶۶‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی کلینیکی خون و ادرار
چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ب۹۸۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی ، منطق مولکولی حیات
پلامر، دیوید توماس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌پ۴۹۲‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول فیزیولوژی تنفس
وست ، جان برنارد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۰۲‬,‭و۶۱۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش
فاکس ، ادوارد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۲۶۰‬,‭‌ف۱۷۷‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر بیوشیمی ( هارپر)
هارپر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۱۷۸‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9