کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‌ خ‍ون‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
آس‍م‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
اس‍ت‍خ‍وان‌
ش‍ی‍م‍ی‌ داروئ‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ت‍روم‍ات‍ول‍وژی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
داروس‍ازی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ل‍وغ‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
داروس‍ازی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اری‍ر، ال‍ی‍ور
م‍وی‍ل‌، آل‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍س‍ب‌، رض‍ا
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ع‍زی‍زی‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
وی‍ل‍ی‍گ‌، س‍ی‍دن‍ی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ان‌، ن‍ورم‍ن‌ ل‍س‍ل‍ی‌
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
زوی‍دم‍ا، ج‍ورج‌ دی‌.
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
اس‍ک‍اد
ک‍ورول‍ک‍وواس‌، آن‍دری‍وس‌
ک‍لارک‌، ت‍ای‍م‌
ث‍ن‍ائ‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ل‍وه‍ی‍ر
گ‍ری‍ن‌، ج‍ی‌ .اچ‌.
ص‍ب‍وراردوب‍ادی‌، اح‍م‍د
وس‍ت‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
 
ناشر:
واژه‌
واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ گ‍ی‍لان‌، ب‍ه‍داری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌
چ‍ه‍ر
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ی‍م‍ا؛ ت‍ب‍ری‍ز
ش‍رک‍ت‌ داروس‍ازی‌ ج‍اب‍رب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی ( بدن انسان )
الهی ، بهرام ؛  ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی
طباطبائی ، محمود ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭ط۳۷۹‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و درمان موثر آسم
کلارک ، تایم ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ک۶۱۶‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی انسانی ، ساختمان و عمل مغز انسان
اسکاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۶۱۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز :کلیات تروماتولوژی و ترومای سیستم عصبی ، گردن و قفسه صدری
شوارتس ، سیمور ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۸۲۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ئی بر فیزیولوژی انسانی
گرین ، جی .اچ . ؛  نیما؛ تبریز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌م‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فونکسیون بدن انسان ، بر اساس اطلس جانز هاپکینز
زویدما، جورج دی . ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ز۷۳آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان شناسی " اصول سازگاری آدمی "
مان ، نورمن لسلی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی انسان ، بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان
سلطانی نسب ، رضا ؛  [تهران ] واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س ۶۵۹‌ج‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی داروئی
کورولکوواس ، آندریوس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۴۴‬,‭‌ک۸۲۲‌ش‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تهویه /گردش خون و جابجایی گازی در ششها
وست ، جان برنارد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۳‬,‭و۶۱۷‌ت‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شفای طبیعی ، مقدمه ای بر شفای طبیعی و ملاحظاتی در باب تغذیه ، روزه ، پرهیز، استخوان درمانی و آب درمانی
مویل ، آلن ؛  تهران واژه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵۰‬,‭‌م۸۵۵‌ش‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای صحیح تولید فراورده های دارویی ، برنامه ای برای کنترل همه جانبه کیفیت
ویلیگ ، سیدنی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خاص پخش فردوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭و۹۵۵ر‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از :داروسازی جالینوسی
لوهیر ؛  تبریز شرکت داروسازی جابربن حیان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌ل۷۹۷‌چ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ و سلامتی نوجوانان
صبوراردوبادی ، احمد ؛  گیلان مرکز آموزش بهداشت گیلان ، بهداری منطقه ای گیلان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۵۰‬,‭‌ص۴۱۲‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات بازآموزی و سمینار مسائل انتقال خون
اصفهان واحد علمی پخش هجرت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی صنعتی
ثنائی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۴۶۵‬,‭‌ث۹۱‌س‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی دستگاه عصبی خودکار محیطی
کاریر، الیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵/،۷۶‬,‭‌ک۱۶۱د‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پزشکی ، نور و چشم و صوت و وراء صوت
عزیزی ، ذبیح الله ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ع۵۸۸‌ف‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9