کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ت‍ب‌ م‍ال‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
آس‍م‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - درم‍ان‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ اف‍زاره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ای‍س‍ت‍ام‌، راب‍رت‌ دان‍ک‍ن‌
ب‍ل‍وم‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ال‍ب‍رگ‌، س‍ن‍ف‍ورد س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ران‍س‍ر، ع‍ل‍ی‌
اس‍ک‍وگ‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
ل‍ی‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز رولان‍د
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍رزب‍ان‌ راد، س‍ع‍ی‍د
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
گ‍ران‍ت‌، ج‍ی‍م‍ز
ف‍ل‍م‍ن‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، رض‍ا
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ای‍ران‌ ارش‍اد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ب‍ا
ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ج‍ب‍ه‍ه‌ و ج‍ن‍گ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌)
رس‍ال‍ت‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی
بلوم ، ویلیام ؛  مشهد فردوسی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۶۷۲‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه :قفسه سینه ( توراکس )، ابدومن ( شکم )، لگن ( پلویس )
الهی ، بهرام ؛  حسینی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی
طباطبائی ، محمود ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭ط۳۷۹‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی
لیسون ، چارلز رولاند ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌ل۸۸۲‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزش شیمی حیاتی ( بیوشیمی )در طب بالینی و تفسیر آزمایشات
ایستام ، رابرت دانکن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی
امامی ، حسین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۷۶۷‌ج‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی پزشکی
نفیسی ، رضا ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ن۵۶۳‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان مجروحین بمبهای شیمیائی
مرزبان راد، سعید ؛  تهران انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۳‬,‭‌م۴۵۸د‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سوختگی در اثر گرما و آتش و مسمومیت و سوختگی در اثر بمبهای شیمیائی و گازهای جنگی ( عوارض و درمان آن )
فرهودی ، محمود ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌س‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تمرینهای اختصاصی بیماریهای مفصلی
فلمن ؛  تهران کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف۸۴۹‌ت‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین آزمایشگاهی هماتولوژی و انعقاد
گرانسر، علی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌گ۲۷۹ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی عملی
آل محمد، محمدمهدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭آ۷۵۸‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد درون ریز،( فیزیوپاتولوژی ، علائم ، تشخیص و درمان )
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان آسم در بزرگسالان
اسکوگین ، چارلز ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۲۶ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت کودکان جهان در سال ۱۹۸۵
گرانت ، جیمز ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت ؛ صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۲۰‬,‭‌گ۲۷۶و‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جهاد در رمضان یادآور فتح مکه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .تبلیغات جبهه و جنگ ؛  تبلیغات جبهه و جنگ   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص ، درمان و پیشگیری ، بروسلوز( تب مالت )
البرگ ، سنفورد سمیوئل ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۳۱۰‬,‭‌ف‍لا۷۱۳‌ت‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ صبا فارسی شامل لغات و اصطلاحات گوناگون زبان و ادبیات فارسی با شواهدی از اشعار و لغات و اصطلاحات عربی ، ترکی و لغات پذیرفته شده اروپایی
بهشتی ، محمد ؛  [تهران ] انتشارات صبا   ، [۱۳۶۵]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پاتوفیزیولوژی متابولیسم و تغذیه
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8