کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
داروه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‍ه‍ا
س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍ون‍ان‍ی‍و، ام‍ی‍ل‌
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
ع‍زی‍زی‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
ف‍ری‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
م‍ل‍ک‌ زاده‌، ف‍ری‍دون‌
ش‍اه‍ی‍ن‌ ف‍ر، اح‍م‍د
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
پ‍ورخ‍وش‌ ب‍خ‍ت‌، ی‍وس‍ف‌
م‍ک‌ م‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ت‍و ه‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
رزن‍ق‍ل‍د، د.
ل‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آل‍ب‍رت‌
ج‍ورج‌، ه‍ن‍س‌
ب‍ه‍ن‍از، ح‍س‍ن‌
ت‍ری‍گ‍ان‌
ث‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
خ‍ل‍ی‍ل‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍روش‌
ات‍رک‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌
دف‍ت‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ن‍و
روزب‍ه‍ان‌
ال‍ف‌. ص‍دی‍ق‍ی‌آخ‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و مورفولوژی دندان
بهناز، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۸۸۲آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی کالبدشناسی انسان
مک مین ، رابرت میتو هی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۷‬,‭‌م۷۴۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
شاهین فر، احمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ش۳۲۴‌ک‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
لنینگر، آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ل۶۸۸‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی ، اصول و روش ها
پورخوش بخت ، یوسف ؛  تهران انتشارات مجتمع علوم پیراپزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌پ۶۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آنتی بیوتیکها و شیمیوتراپی
ملک زاده ، فریدون ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭‌م۷۵۹آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه
[تهران ] شرکت سهامی داروپخش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داروهای قلبی و اصول کاربرد بالینی آنها
جورج ، هنس ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭.۱۵‬,‭‌ج۳۶۲د‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تکنولوژی پزشکی هسته ای
رزنقلد، د. ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۴۴۰‬,‭ر۴۶۵‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پزشکی ، نور و چشم و صوت و وراء صوت
عزیزی ، ذبیح الله ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ع۵۸۸‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مار گزیدگی
دفتر علمی پخش نو   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌م۱۳۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیتهای شیمیائی و میکربی ، شامل :سموم شیمیائی جنگی - عوامل بیولوژیکی - علائم و عوارض روانی - مشکلات درمانی و بهداشتی - خرابکاری در آب شهر
کلانتری ، امیرحسین ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌ک۶۲۷‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی عملی
اسماعیلی ، خلیل ؛  خلیل اسمعیلی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۳‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی و پاتوفیزیولوژی بیماریهای عفونی
جاوتز، ارنست ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایشگاهی باکتریولوژی پزشکی
تریگان ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ت۵۵۴ر‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
یونانیو، امیل ؛  الف . صدیقی آخا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ی۹۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوتراپی ( دارو درمانی )بیماریهای پوست )sesaesid niks fo yparehtocamrahP(
ثمینی ، مرتضی ؛  تبریز کتابفروشی دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ث۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
باکتریهای بیماری زای انسان ، میکروبیولوژی
جاوتز، ارنست ؛  مشهد اترک   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۶۵‬,‭‌ج۲۱۹‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آلرژی و بیماریهای خود ایمنی ، گزارش سمپوزیوم
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8