کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - اطل‍س‌ه‍ا
دارو درم‍ان‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ک‍ی‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ت‍ع‍ادل‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ن‍ک‍س‌، دی‍وی‍د
وزی‍ری‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
وه‍اب‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
اورن‍ات‍و، ج‍وزف‌
ف‍روح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ص‍دی‍ق‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
گ‍ری‍س‍ه‍ای‍م‍ر، اس‍ت‍ر م‍ود
دی‌، ب‍ت‌(ف‍ی‍گ‍ل‍س‌)
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
لان‍گ‍م‍ن‌، ج‍ان‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اع‍ت‍ص‍ام‌ ی‍زدان‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ب‍ق‍وزی‍ان‌، ژرژ
 
ناشر:
ع‌. وه‍اب‍زاده‌
ف‍ت‍ح‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
چ‍ه‍ر
ج‍ان‍زاده‌
س‍پ‍ه‍ر
ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ؛ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ه‍روردی‌
پ‍ی‍ام‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفصل گیجگاهی فکی
خاقانی ، علی ؛  [تهران ] فتحی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه :قفسه سینه ( توراکس )، ابدومن ( شکم )، لگن ( پلویس )
الهی ، بهرام ؛  تهران ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی دندان انسان
اعتصام یزدانی ، سیروس ؛  تهران بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ؛ واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۹۴‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بافت شناسی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۱۷‬,‭ر۳۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تندآموز کالبدشناسی توصیفی
فروحی ، علی ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف۵۸۵‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی تجربی انسان
وهابزاده ، عبدالوهاب ؛  تهران ع . وهابزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭و۸۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی انسان
گریسهایمر، استر مود ؛  تهران پیام   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۳۹۶‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول آزمایشهای بیوشیمیایی در میکرب شناسی تشخیصی
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭و۵۹۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دنیای پنهان کودک برای اولیای تربیتی
دی ، بت (فیگلس ) ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭د۸۷۸د‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الفبای درمان طبی
بنکس ، دیوید ؛  سهروردی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۷۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی موازنه اسید و باز
وهابزاده ، عبدالوهاب ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۰۵‬,‭و۸۲۵‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای اورژانس
اورناتو، جوزف ؛  جهان دانش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی
لانگمن ، جان ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی و درمان
کاظم موسوی ، محمدرضا ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ک۲۲۷د‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه درمانی
صدیق ، گیتی ؛  شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اطلس باکتریها و انگلهای پاتوژن
نائبی ، محمد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۷‬,‭‌ن۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایش های ایمنولوژی و سرولوژی
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی باکتریها و قارچهای بیماری زا در انسان
آل محمد، محمدمهدی ؛  جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۰۰‬,‭آ۷۵۸‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایمیونولوژی نوین ،۱ - تهیه آنتی بادی مونوکلونال با روش هیبریدوما۲ - الکتروفورز سلولی ، روشی نوین درایمیونولوژی بالینی
بقوزیان ، ژرژ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۵۹۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9