کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍ل‍ب‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ج‍ب‍ر و اخ‍ت‍ی‍ار
دارو درم‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ خ‍ودک‍ار - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در - اث‍رات‌ داروه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍س‍ب‌، رض‍ا
ف‍ری‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ب‍رن‌، راب‍رت‌
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍اظران‌، ه‍م‍ای‍ون‌
ه‍وروب‍ی‍ن‌، د .اف‌۰
ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، دان‍ی‍ل‌ ج‍ان‌
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر، دی‍وی‍س‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ج‍لال‍ی‌
ث‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ل‍ک‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و گ‍راف‍ی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ی‍ر [گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌]
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
دن‍ی‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ت‍ای‍م‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان رودولف ( بارنت :)نکاتی کلی دربیماریهای عفونی کودکان
تهران دنیای پزشکی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭ر۷۹۲ط‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کانینگهام
کانینگهام ، دانیل جان ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ک۳۲۲‌ک‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جراحی کریستوفر، سوختگی
کریستوفر، دیویس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ج‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی قلب و گردش خون
برن ، رابرت ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۲‬,‭‌ب۴۷۶‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم اعصاب خودکار، آناتومی ، فیزیولوژی ، فارماکولوژی
خاقانی ، علی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌س‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی و مبانی کنترل
هوروبین ، د .اف ۰ ؛  میر [گوتنبرگ ]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۴‬,‭.‍ه۸۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی بالینی
ملک پور، اکبر ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۷۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی انسان ، بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان
سلطانی نسب ، رضا ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۶۵۹‌ی‍ج‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، پپتیدهای تریاک مانند آندوژن
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تایماز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۸۹‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی قسمت شیمی درمانی ( آنتی بیوتیکها و عوامل کموتراپوتیک )
ثمینی ، مرتضی ؛  تبریز چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۳۰‬,‭‌ث۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای الکترونیکی پزشکی
ناظران ، همایون ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۳۴‬,‭‌ن۱۸۵د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت با گازهای شیمیائی ، تشخیص و درمان
جلالی ؛  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌ج۵۲۴‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکربها بیمارم میکنند
[تهران ] کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دنیای میکروبها( میکروبیولوژی )
نائبی ، محمد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۲۵۲د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی پزشکی
۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمنی شناسی
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات و گرافیک دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی پزشکی
جاوتز، ارنست ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ج۲۱۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طلب و اراده
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  مرکز انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9