کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍اد
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
ق‍رآن‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
داروه‍ا - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۰-۱۳۰۷ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ب‍اه‍ن‍ر، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۶۰-۱۳۱۲ - پ‍ی‍ام‌ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍غ‍ز - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ام‍ام‍ت‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ا
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ - رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
رج‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۰-۱۳۱۲ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ف‍طرت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍وزن‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ورف‍رزی‍ب‌ م‍ولائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍رول‍وف‌، ی‍وری‌
ک‍لارک‌، ب‍روس‌
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
چ‍ان‌، پ‍درو
آس‍ک‍ی‍ون‌، ف‍ران‍ک‌
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
اس‍ت‍ال‍ه‌، ژوزف‌
دال‍ه‌، روژه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
ام‍ور ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
آذر؛ رس‍ال‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌]
ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌؛ ک‍ل‍م‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
س‍ه‍روردی‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
کار و مغز
فرولوف ، یوری ؛  [تهران ] شباهنگ   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۶۲۱‌ک‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر فارماکوکینتیکس ( فارماکوسینتیک )
کلارک ، بروس ؛  تبریز آذر؛ رسالت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۶۱۶د‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکات اساسی انتقال خون
ایران .سازمان انتقال خون ایران ؛  سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۵۸‌ن‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت به وسیله داروهای شیمیایی
کوپر، پیتر ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ک۷۶۹‌م‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی تداخل اثر داروها
آسکیون ، فرانک ؛  تهران سهروردی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭آ۵۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، طب سوزنی
استاله ، ژوزف ؛  تهران مجله علم و زندگی ؛ کلمه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۴۷۷ط‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اثرات متقابل داروها
[تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۲۳۵‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، رشته ای از طب سوزنی ، تنها با فشار ساده یک انگشت دردهای خود را تسکین دهید
داله ، روژه ؛  تهران شرکت کتاب برای همه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭د۲۲۶ط‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انگشت درمانی
چان ، پدرو ؛  [تهران ] پیشگام   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌چ۶۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، رشته ای از طب سوزنی ، تنها با فشار ساده یک انگشت سلامت ، تناسب اندام و زیبائی خود را حفظ و بیماریهای سخت آن را معالجه نمائید
داله ، روژه ؛  شرکت کتاب برای همه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭د۲۲۶ط‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکتب گرائی و گرایشهای انحرافی
محمودی ، مرتضی ؛  تهران انتشارات رسالت قلم   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
احکام
اداره کل امور تربیتی ( واحد آموزش ) ؛  ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قرآن را صحیح بخوانیم ، آموزش تجوید قرآن
پورفرزیب مولائی ، ابراهیم ؛  تهران واحد فرهنگی بنیاد شهید   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فطرت
مطهری ، مرتضی ؛  انجمن اسلامی دانشجویان مدرسه عالی ساختمان   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرزند ملت در آئینه انقلاب اسلامی مجموعه سخنرانیها مصاحبه ها و پیامهای شهید رجایی
مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیاست علوی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شهید دکتر باهنر الگوی مقاومت
واحد فرهنگی بنیاد شهید ؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ویژگیهای یک مربی
سادات ، محمد علی ؛  تهران امور تربیتی استان تهران   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معاد در نگاه وحی و فلسفه
شریعتی سبزواری ، محمد باقر ؛  [تهران ] [دانشگاه تهران ]   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راست قامتان جاودانه تاریخ اسلام
بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] انتشارات واحد فرهنگی بنیاد شهید   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8