کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
داروه‍ای‌ ض‍د درد و ال‍ت‍ه‍اب‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
اس‍لام‌ - ع‍رف‍ان‌
اس‍لام‌ - ای‍ران‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ داروئ‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
داروه‍ا - س‍وخ‍ت‌ و س‍از
س‍ازم‍ان‌ س‍ی‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۸-۱۲۹۹ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
درم‍ان‌ - روش‍ه‍ا
ولای‍ت‌
 
پدیدآور:
خ‍ورس‍ن‍د، م‍ج‍ی‍د
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
س‍ال‍ت‍ر، آر .اچ‌.
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ داراب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ارک‌، دن‍ی‍س‌
ف‍رای‍ت‍اگ‌، ج‍ف‍ری‌
گ‍رن‌، آل‍ن‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍م‍زه‌ای‌، م‍ن‍ص‍ور
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ع‍ث‍م‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ی‍ر، آدول‍ف‌ ارن‍س‍ت‌
ک‍وش‍ک‌آب‍ادی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ح‍ائ‍ری‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
م‍ل‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍وادب‍ن‌ ش‍ف‍ی‍ع‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ وح‍دت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اب‍وری‍ح‍ان‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌
ن‍ه‍ض‍ت‌ زن‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
[ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌]
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
سوختگی ها
کلانتری ، امیرحسین ؛  ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ک۶۲۷‌س‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای شایع پزشکی
سالتر، آر .اچ . ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌س۲۱۵‌ف‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی داروئی ترکیبات استروئید و ترپن ها
کوشک آبادی ، هوشنگ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۴۴‬,‭‌ک۸۳۵‌ش‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متابولیسم داروها و مواد شیمیائی ( بیوشیمی ترکیبات خارجی )
پارک ، دنیس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌پ۱۵۶‌م‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا، سبزیجات ، حبوبات ، غلات ، قارچها
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران کتابفروشی خیام   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭ر۳۷۷‌غ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واکنشهای متضاد داروهای ضد درد - ضد تب و ضدالتهاب " غیر نارکوتیک "
خورسند، مجید ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۹۵‬,‭‌خ۸۳۱و‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظام نوین داروئی ایران ( طرح ژنریک )
ایران .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛  [تهران ] وزارت بهداری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭و۵۸۴‌ن‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، مسمومیت ها
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی
عثمان ، عبدالکریم ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناسی طبی
فرایتاگ ، جفری ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۳۵۶د‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درمان بدون دارو، russerpukA گنجینه ای از طب سنتی چین
میر، آدولف ارنست ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۶/JC،۵۰‬,‭‌م۹۲۵د‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و پاتولوژی
حمزه ای ، منصور ؛  وزارت بهداری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ح۸۱۹‌م‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ولایت فقیه
حائری شیرازی ، محمد صادق ؛  بخش تحقیقات عقیدتی - سیاسی   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یاد نامه استاد شهید مرتضی مطهری
مطهری ، مرتضی ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خدمات متقابل اسلام و ایران
مطهری ، مرتضی ؛  دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چهره های سیا
گرن ، آلن ؛  [تهران ] انتشارات ابوریحان   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یادواره استاد مطهری
شفیعی دارابی ، حسین ؛  ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ولایت
خامنه ای ، علی ؛  [تهران ] [حزب جمهوری اسلامی ]   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق اسلامی
حائری شیرازی ، محمد صادق ؛  [تهران ] انتشارات دفتر تحکیم وحدت   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رساله لقاءالله
ملکی تبریزی ، جوادبن شفیع ؛  [تهران ] نهضت زنان مسلمان   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6