کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍م‌ خ‍ون‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌
اس‍لام‌ - ع‍ق‍ای‍د
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍وس‍ی‍دگ‍ی‌ دن‍دان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌ - درم‍ان‌
م‍غ‍ز - ج‍راح‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رش‍م‍س‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍ردام‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‍ان‌( اس‍ک‍وئ‍ی‌)، ب‍ه‍دخ‍ت‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، اح‍م‍د
ه‍ی‍ل‍م‍ن‌
ف‍روغ‍ی‌، ش‍ع‍اع‌
گ‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
گ‍وش‍ه‌گ‍ی‍ر، م‍وس‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‌پ‍ور
ف‍ره‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ب‍رق‍ع‍ی‌، رض‍ا
ک‍وث‍ری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ظم‍ی‌، پ‍روی‍ز
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ن‍وران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
پ‍اول‍وف‌، ای‍وان‌ پ‍ت‍رووی‍چ‌
ت‍اج‍رم‍ش‍ائ‍ی‌، ش‍م‍س‌
وای‍ت‌، ج‍رج‌ ادوارد
زوب‍وت‍ا، ی‍وه‍ان‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
از ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ک‍ت‍ب‌ اه‍ل‍ب‍ی‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ص‍در
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ف‍ی‍د
پ‍ی‍ام‌
ن‍ش‍ر روح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی آزمایشگاهی و اطلس بافت شناسی رنگی
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی ( کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی )
کوثریان ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ک۷۷۸‌ن‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آبستنی و زایمان
هیلمن ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه۹۶۷آ‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول دین برای خانواده
برقعی ، رضا ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به سیستم سیاسی اسلام
گرامی ، محمد علی ؛  قم نشر روح   ، [۱۳۵۸]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درسی از خداشناسی
بهشتی ، احمد ؛  تهران مفید   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نهاد ناآرام جهان
سروش ، عبدالکریم ؛  [تهران ] دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، [۱۳۵۸]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلیاتی در باره پیشگیری و درمان
میرشمسی ، حسین ؛  تهران سازمان ملی خدمات اجتماعی   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۱۰۰‬,‭‌م۹۳۹‌ک‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماری پارکینسون و معالجات آن
گوشه گیر، موسی ؛  تهران انتشارات کتابخانه صدر   ، [۱۳۵۸]
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۵۹‬,‭‌گ۷۹۳‌ب‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد پاولفی به روانپزشکی و روانشناسی
پاولوف ، ایوان پتروویچ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭‌پ۲۶۳ر‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<۹[ >نه ]ماه انتظار، آبستنی و مراقبتهای قبل و بعد از زایمان ، مواظبت نوزاد و راههای جلوگیری از حاملگی همراه با ۸۷ تصویر رنگی و مشکی
فروغی ، شعاع ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۶۱۶‌ن‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پوسیدگی دندان ( بیماری با علل متعدد)
وایت ، جرج ادوارد ؛  مشهد انتشارات دانشگاه مشهد   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۷۰‬,‭و۳۴۹‌پ‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آنستزی دراعمال جراحی مغز و پی
سمیعیان ( اسکوئی )، بهدخت ؛  تهران شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۷۴۹آ‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کم خونی اطفال
معظمی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌م۶۶۹‌ک‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طب اسلامی
نورانی ، مصطفی ؛  از انتشارات مکتب اهلبیت   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵۰‬,‭‌ن۷۱۵ط‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کودک در سلامت و بیماری
سلیم پور ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌س۶۹۵‌ک‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی کودکان
فرهودی ، ابوالحسن ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۲۵‬,‭‌ف۶۶۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در بیماریهای داخلی
تاجرمشائی ، شمس ؛  [تهران ] انتشارات دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ت۱۶۲‌پ‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زوبوتا اطلس تشریح بدن انسان
زوبوتا، یوهانس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۷‬,‭ز۶۷ز‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی میر، دارای حدود ده هزار واژه و اصطلاح پزشکی همراه با ترجمه کوتاه و روان از انگلیسی به فارسی
میردامادی ، حسن ؛  [تهران ] [۱۳۵۸]
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌م۹۳۲‌ف‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5