کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ - .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ف‍ق‍ر
اس‍لام‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رم‍ی‍م‍ی‌
م‍ه‍دوی‍ت‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ده‍ان‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌
 
پدیدآور:
پ‍روی‍زی‌، رس‍ول‌
ری‍س‌، راب‍رت‌
اع‍ت‍م‍ادزاده‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ی‍والاری‌، آر.
ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور، ت‍ی‍م‍وردخ‍ت‌( ک‍اظم‍ی‌)
ص‍م‍ی‍م‍ی‌، ب‍ه‍ی‍ن‌دخ‍ت‌
ف‍ره‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
پ‍ارس‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍رن‍وش‌
ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ال‍گ‍ود، س‍ی‍ری‍ل‌ ل‍وی‍د
ص‍اف‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
ص‍اد، ع‍ل‍ی‌
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍ج‍رت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اح‍ی‍اء
ص‍درا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترجمه قرآن مجید
قرآن .فارسی - عربی ؛  [تهران ] ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی چند در زمینه روانشناسی کار، امور استخدامی ، مدیریت روانشناسی سازمانی و روابط انسانی در مدیریت
ساعتچی ، محمود ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرورش کودک و رفع مشکلات روانی
فرهودی ، ابوالحسن ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۶۶۹‌پ‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  [قم ] صدرا   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون امامت و خصائص حضرت مهدی (ع )پاسخ ده پرسش
صافی ، لطف الله ؛  قم موسسه مطبوعاتی اندیشه   ، [۱۳۵۷]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فقر
صاد، علی ؛  قم انتشارات هجرت   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اوروگرافی اولین و مهمترین وسیله بررسی تمام بیماریهای دستگاه ادراری است
سیوالاری ، آر. ؛  [تهران ] ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۱‬,‭‌س۹۹۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای طب کودکان
ریس ، رابرت ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭ر۹۵۱‌ف‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اساسی تحقیق در سلامت دهان و دندان
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۱۳‬,‭‌س۱۵۸ر‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواد در دندانپزشکی
صمیمی ، بهین دخت ؛  [مشهد] انتشارات دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۳۰۰‬,‭‌ص۸۵۱‌م‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طب در دوره صفویه
الگود، سیریل لوید ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۷/JI،۴۰‬,‭‌ف‍لا۷۳۴ط‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات پزشکی
امیر تیمور، تیموردخت ( کاظمی ) ؛  [تهران ] انتشارات دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۸۱۸‌ف‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
لولی سرمست
پرویزی ، رسول ؛  [تهران ] سازمان انتشارات جاویدان   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
از رنجی که می بریم ، مجموعه داستان
آل احمد، جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیر مدرسه
آل احمد، جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نون والقلم ، قصه ، متن کامل با یازده تصویر از وینچنزو بیانکینی
آل احمد، جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یادی از یار و دیار، یک دیباچه و دو گفتار
تهران احیاء   ، [۱۳۵۷]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تجربه های آزاد
پارسی پور، شهرنوش ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شهر خدا
اعتمادزاده ، محمود ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اسیر خاک ( مجموعه داستان )
تنکابنی ، فریدون ؛  انتشارات شازده کوچولو   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7