کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
ای‍رج‌ م‍ی‍رزا،۱۳۴۴-۱۲۹۱ ق‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ -. م‍ث‍ن‍وی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
س‍ک‍ت‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ق‍رآن‌ - ع‍ل‍م‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - ک‍ارب‍رد
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - روش‍ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
خ‍واب‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱؟ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍اب‍اروری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ص‍اح‍ب‌ ک‍ش‍اف‌، ح‍م‍ی‍د
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، ک‍ی‍خ‍س‍رو
ع‍زی‍زی‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
ری‍اح‍ی‌، آذر
ج‍ی‍م‍ز، ج‍ان‌
ن‍ج‍ات‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
ت‍دی‍ن‌، پ‍ری‍وش‌
پ‍رت‍و اع‍ظم‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ادرپ‍ور، ن‍ادر
ع‍ن‍ق‍ا، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌
اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
م‍ی‍رزاآق‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ه‍ادی‌
م‍ول‍ی‍س‍ون‌، پ‍ی‌ .ال‌.
ص‍اد، ع‍ل‍ی‌
ج‍زای‍ری‌، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌
ری‍اض‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍روزان‍ف‍ر، ب‍دی‍ع‌ال‍زم‍ان‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آذرآب‍ادگ‍ان‌
م‍ک‍ت‍ب‌ اوی‍س‍ی‌ ش‍اه‌ م‍ق‍ص‍ودی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍ج‍رت‌
از ان‍ت‍ش‍ارات‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آب‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
ش‍رک‍ت‌ آی‌. س‍ی‌. آی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍پ‍اه‍ی‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌
م‍رواری‍د
ن‍ی‍ل‌؛ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه
الهی ، بهرام ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش برداشت از قرآن
صاد، علی ؛  قم انتشارات هجرت   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب سنتی ایران
عنقا، محمد صادق ؛  تهران مکتب اویسی شاه مقصودی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۷/JI،۵۰‬,‭‌ع۹۶۲ط‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سکته قلبی ، بزبان ساده
نجات ، نورالدین ؛  ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۰۳‬,‭‌ن۲۹۳‌س‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواب و خوراک و تنفس
جزایری ، غیاث الدین ؛  تهران سازمان انتشارات جاویدان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۸‬,‭‌ج۳۹۱‌خ‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه در کودکان
جیمز، جان ؛  تبریز انتشارات دانشگاه آذرآبادگان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ج۹۹۲‌ب‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای غدد زنان و نازائی
صاحب کشاف ، حمید ؛  تهران چهر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۷۰‬,‭‌ص۱۶۸‌ت‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تازه های روانپزشکی کودکان و نوجوانان
سلیمی اشکوری ، هادی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۷۱۱‌ت‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه دارو و درمان
پرتو اعظم ، علی ؛  [تهران ] شرکت آی . سی . آی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۴۰‬,‭‌پ۳۲۶‌گ‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انتقال خون و کاربرد بالینی آن
مولیسون ، پی .ال . ؛  [تهران ] [۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌م۸۵۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول فن پرستاری
عزیزی ، ذبیح الله ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ع۵۸۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زنان و مامایی برای پرستاران
تدین ، پریوش ؛  [۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ت۴۱۴ز‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پرستاری
ریاحی ، آذر ؛  تهران از انتشارات دبیرخانه آموزشگاههای پرستاری و مامایی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۱‬,‭ر۹۱۴‌ت‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آبشوران ، مجموعه یازده داستان
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چهار تئاتر
میرزاآقا تبریزی ؛  تبریز نیل ؛ ابن سینا   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مثنوی به انتخاب و انضمام تعلیقات و حواشی
فروزانفر، بدیع الزمان ؛  انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حکمت سعدی
هخامنشی ، کیخسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شلغم میوه بهشته
افغانی ، علی محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جاودانه ایرج میرزا و برگزیده آثارش
ریاضی ، غلامرضا ؛  تهران انتشارات آبان   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چشمها و دستها، مجموعه شعر
نادرپور، نادر ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3