کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ق‍رآن‌ و اج‍ت‍م‍اع‌
اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
ف‍ون‍وک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ک‍ام‍ل‌
ع‍م‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ ظف‍ار،۱۹۶۵
ن‍ق‍ص‌ م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍ی‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌، ۱۳۳۸-۱۲۷۴ - ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
 
پدیدآور:
ب‍وئ‍م‍ه‌، ه‍ن‍ی‍ز
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
چ‍ای‍ل‍د، ور گ‍وردون‌
ری‍اح‍ی‌، آذر
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ووه‌، ت‍وم‍ا
دی‌، ب‍ت‌( ف‍ی‍گ‍ل‍س‌)
رس‍ول‍ی‌ م‍ح‍لات‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍س‍ا، ه‍ورآس‍ا(ش‍ک‍وه‌)
دب‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز
دادم‍ن‍ش‌، ج‍ع‍ف‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ای‍ل‍ی‍چ‌، ای‍وان‌
م‍ق‍ت‍در، رض‍ا
ن‍دی‍م‍ی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌
ب‍اس‍ت‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌
پ‍وش‍ه‌، وی‍ک‍ت‍ور
 
ناشر:
آگ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آذراب‍ادگ‍ان‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر
چ‍ه‍ر
ات‍ح‍ادی‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
ن‍ش‍ر و پ‍خ‍ش‌ ک‍ت‍اب‌ (ج‍ار)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
م‍ازی‍ار
ن‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آگ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی
بهشتی ، محمد ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ب۸۶۶ط‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی
سووه ، توما ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کندوهای شکسته ، پنج قصه از نیمایوشیج
نیمایوشیج ؛  نیل   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب ظفار و تحولات خلیج
کمیته فلسطین اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ؛  اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
حسینی ، علی ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انسان خود را می سازد
چایلد، ور گوردون ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی برای پرستاران
باستی ، هوشنگ ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۲۲۶‌ب‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت برای پرستار و بهیار
ندیمی ، عطاءالله ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۳۷۵‌ب‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و بهداشت
فسا، هورآسا(شکوه ) ؛  تهران ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۷۳۴‌ت‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خزان زندگی ، مرد و زن در سن بحران چگونه با پیری مبارزه کنیم
پوشه ، ویکتور ؛  تهران مرکز نشر سپهر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WT‬,‭۱۰۴‬,‭‌پ۸۱۵‌خ‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی آفت زا، قتل عام پزشکی
ایلیچ ، ایوان ؛  تهران نشر و پخش کتاب (جار)   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۸۴‌پ‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دنیای پنهان کودک
دی ، بت ( فیگلس ) ؛  تهران سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭د۸۷۸د‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ناهنجاریهای مادرزادی قلب
دبیری ، پرویز ؛  تهران [۱۳۵۴]
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۲۰‬,‭د۳۷۴‌ن‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
صداهای قلب و عروق
بوئمه ، هنیز ؛  تبریز دانشگاه آذرابادگان   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۴ف‌/،۵/،۱۴۱‬,‭‌ب۷۹۷‌ص‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیاتیکهای دیسکی
مقتدر، رضا ؛  ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌م۷۱۸‌س‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آداب و آئین پرستاری
ریاحی ، آذر ؛  ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۸۵‬,‭ر۹۱۴آ‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت عمومی و معارف اسلامی
رسولی محلاتی ، محمد ؛  [تهران ] انتشارات علمیه اسلامیه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭ر۵۲۶‌ب‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اکلوزیون در پروتزکامل
دادمنش ، جعفر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۵۰۰‬,‭د۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ستاره یی در زمین
نیمایوشیج ؛  تهران انتشارات توس   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تیاله
رحیمی ، مصطفی ؛  تهران انتشارات آگاه   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5