کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌
ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۴ ق‌
خ‍ودس‍ازی‌( اس‍لام‌)
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۲۰-۱۲۸۵ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍رطان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ل‍ن‍زه‍ای‌ داخ‍ل‌ چ‍ش‍م‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
گ‍ل‍زاده‌ غ‍ف‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ظه‍ی‍ری‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
س‍اع‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ف‍ره‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
س‍ع‍ی‍دی‌، ک‍ی‍ان‍دخ‍ت‌
ت‍ش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ادی‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌
ل‍ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍روزان‌پ‍ور، داود
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ وزارت‌ ب‍ه‍داری‌
چ‍ه‍ر
[وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر]
ال‍ف‌. اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ی‍ل‌
اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ دارال‍ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ س‍ان‍ت‍رال‌، ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا س‍رطان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ی‍ام‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍ان‌ آرا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وب‍ل‌
پ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
زمینه انسانشناسی
ادیبی ، حسین ؛  تهران انتشارات پیام   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ایمان آورده ها از سلسله درسهای قرآن
گلزاده غفوری ، علی ؛  [تهران ] [وزارت فرهنگ و هنر]   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راههای مختلف جلوگیری از حاملگی
سعیدی ، کیاندخت ؛  [تهران ] انتشارات جمعیت و تنظیم خانواده وزارت بهداری   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۵۷۳ر‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی هاریسون :بیماریهای متابولیک
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز انتشارات نوبل   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸ط‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه ادراری برای پرستاران
فروزان پور، داود ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ف۵۹۳‌ب‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عدسی های قرنیه ای و روش تجویز آن
لشکری ، محمد حسین ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۳۵۸‬,‭‌ل۴۶۳‌ع‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سرطان شناسی بالینی
[تهران ] انتشارات مراکز درمانی سانترال ، جمعیت ملی مبارزه با سرطان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌س۴۶۸‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الب
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۷/JI،۴۰‬,‭‌ن۳۲۹‌ت‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درمان بیماریهای کودکان
فرهودی ، ابوالحسن ؛  تهران چهر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۶۶۹د‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکتبهای ادبی
سید حسینی ، رضا ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دلاوران عصر شب
حکیمی ، محمود ؛  قم مرکز مطبوعاتی دارالتبلیغ اسلامی   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سخنرانیهای سومین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره شاهنامه فردوسی
[تهران ] وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرودهای رهائی
حکیمی ، محمود ؛  تهران جهان آرا   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیوان قصائد و مثنویات و تمثیلات و مقطعات خانم پروین اعتصامی
اعتصامی ، پروین ؛  تهران ابوالفتح اعتصامی   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و قطعات اشعار که بمناسبت درگذشت و اولین سال وفات خانم پروین اعتصامی نوشته و سروده شده و اظهار نظرها - و تاریخچه زندگانی پدر شاعر
اعتصامی ، ابوالفتح ؛  تهران الف . اعتصامی   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ، با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دارویی ایران ، مجموعه داروهای اختصاصی ایران ۱۳۵۳-۵۴
توکلی صابری ، محمد رضا ؛  تهران ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۱۳‬,‭‌ت۸۶۴‌ف‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
لال بازی ها
ساعدی ، غلامحسین ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب روش بیهوشی
تشید، محمد اسماعیل ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۸۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده سند بادنامه
ظهیری سمرقندی ، محمد بن علی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4