کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر آزاد - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ورزش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ان‍دودون‍ت‍ی‍ک‍س‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۵ ق‌
ل‍وچ‍ی‌ چ‍ش‍م‌ - درم‍ان‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ن‍اص‍رخ‍س‍رو،۴۸۱-۳۹۴ ق‌ .ق‍ص‍ای‍د
م‍ای‍ع‌ درم‍ان‍ی‌ - درن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ن‍ص‍ری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،- ۴۳۱ق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌
 
پدیدآور:
س‍ن‍دوزی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ش‍رف‌ آزاد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍اری‍س‌
دب‍ی‍ر س‍ی‍اق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ون‍ت‍ی‌، پ‍ی‍ر
وزی‍ن‌پ‍ور، ن‍ادر
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌
چ‍وب‍ک‌، ص‍ادق‌
ف‍س‍ا، ه‍ورآس‍ا(ش‍ک‍وه‌)
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
م‍س‍ع‍ود س‍ع‍د س‍ل‍م‍ان‌
خ‍ب‍ره‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ل‍ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍وت‍م‍اخ‍ر، آل‍ن‌ ف‍ران‍ک‌
ای‍س‍ت‍م‍ن‌، ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌ ج‍وزف‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
چ‍ه‍ر
[ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ی‍ل‌]
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اش‍رف‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ دارال‍ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌
ده‍خ‍دا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ل‍ش‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
در انتظار مادر شدن
ایستمن ، نیکلسون جوزف ؛  تهران فرانکلین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۵د‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر آزمایشهای طبی
فونتی ، پیر ؛  تهران انتشارات دانش   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ف۹۱۶‌ت‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایست ورزی
فسا، هورآسا(شکوه ) ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۲۶۰‬,‭‌ف۷۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت قلب برای همه
رفیعی ، مصطفی ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭ر۶۵۸‌ب‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پدران و مادران و فرزندان ، راهنمای جلوگیری از آبستنی و درمان ناباروری
گوتماخر، آلن فرانک ؛  تهران کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌گ۷۲۶‌پ‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
لوچی های چشم و درمان آن " استرابیسم "
لشکری ، محمد حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۴۱۵‬,‭‌ل۴۶۳‌ل‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
یادداشتهایی پیرامون اندودونتیکس
سندوزی ، اسماعیل ؛  مشهد انتشارات دانشگاه مشهد   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۳۰‬,‭‌س۷۷۳‌ی‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مایع درمانی درکودکان
هاریس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭.‍ه۲۸۸‌م‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه و اختصاصات بالینی آن دراطفال
طباطبائی ، محمد ؛  اصفهان [۱۳۵۲]
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭ط۳۷۹‌ب‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
الحسینی جرجانی ، اسمعیل ؛  تهران انتشارات انجمن آثار ملی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۷/JI،۵۰‬,‭‌ح۵۸۷ذ‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای ازادب فارسی " برای دانشجویان "
خبره زاده ، علی اصغر ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روز اول قبر
چوبک ، صادق ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده قصاید حکیم ناصر خسرو قبادیانی
وزین پور، نادر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
"برگزیده اشعار "استاد عنصری بلخی
دبیر سیاقی ، محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوار
فرخزاد، فروغ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات مشروطه
مومنی ، محمد باقر ؛  [تهران ] موسسه چاپ وانتشارات گلشایی   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان
مسعود سعد سلمان ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جنگ اصفهان ویژه شعر
تهران [انتشارات نیل ]   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قهرمان کیست ؟۲ - روزی که رینگ را ترک کردم .۳ - از او برایم سخن بگو
حکیمی ، محمود ؛  قم مرکز مطبوعاتی دارالتبلیغ اسلامی   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
با من طلوع کن
مشرف آزاد تهرانی ، محمود ؛  تهران انتشارات اشرفی   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5