کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و دول‍ت‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
پ‍ری‍ودن‍ت‍ی‍ک‍س‌
اس‍لام‌ - دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌ - آم‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۴
زن‍ان‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
م‍ل‍ک‌ داد، ه‍رم‍ز
ره‍ی‌ م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ی‍ون‍س‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
رح‍ی‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ودودی‌، اب‍والاع‍ل‍ی‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ه‍ادی‌
ک‍اول‍ی‌، ج‍ف‍ری‌
ع‍س‍ک‍راولادی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ه‍م‍دان‍ی‌، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌
ف‍رخ‌زاد، ف‍روغ‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
آگ‍اه‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍ی‍ام‌ اس‍لام‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ م‍رک‍ز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌
ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
ب‍روخ‍ی‍م‌
م‍رواری‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی دراسلام
مودودی ، ابوالاعلی ؛  قم دارالفکر   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرصت در غروب
اصفهان کانون علمی و تربیتی جهان اسلام   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول پریودنتولوژی و پریودنتیک " پیوره "
کاولی ، جفری ؛  تهران ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۴۰‬,‭‌ک۳۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تنکسوق نامه یا طب اهل ختا
فضل الله همدانی ، رشیدالدین ؛  تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۶/JC،۵۰‬,‭‌ف۷۵۸‌ت‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی برای بهیار
بهشتی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ب۸۶۶ط‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علل بیخوابیهای کودکان
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭‌پ۴۳۵‌ع‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات پزشکی بزبانهای :فارسی ، انگلیسی و فرانسه
طباطبائی ، محمد ؛  [تهران ] انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭ط۳۷۹‌ف‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پزشکی و پوشش بهداشتی و درمانی مناطق روستائی کشور
موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی مرکز برنامه ریزی علمی و آموزشی ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی مرکز برنامه ریزی علمی و آموزشی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۸۴۱آ‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر داستان نویسی
یونسی ، ابراهیم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه منطق الطیر
عطار، محمد بن ابراهیم ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رستم و اسفندیار از شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گل خار زندگی " نمایشنامه در سه پرده "
عسکراولادی ، حبیب الله ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سایه عمر
رهی معیری ، محمد حسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تولدی دیگر ۱۳۳۸ تا۱۳۴۲
فرخ زاد، فروغ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسلام دین آینده جهان
خسروشاهی ، هادی ؛  قم نسل جوان   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
از آن سوی دیوار
ملک داد، هرمز ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید از اسلام بدانیم
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  قم انتشارات نسل جوان   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی - انگلیسی ، دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسی و معانی انگلیسی آنها با تلفظ بحروف انگلیسی ، بضمیمه بحث کافی از کلیه نکات صرف و نحو فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قصه های اسلامی ماه برای نوجوانان
رحیمی ، غلامحسین ؛  قم پیام اسلام   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی مکبث ( ترجمه فارسی با متن انگلیسی )
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران نشرکتاب   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5