کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د .م‍ث‍ن‍وی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ازار م‍ش‍ت‍رک‌ اروپ‍ا
اق‍ت‍ص‍اد - ت‍اری‍خ‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ - ق‍رن‌۴ ق‌.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ - ای‍ران‌ - ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
ژان‍دارک‌،۱۴۳۱-۱۴۱۲
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ ت‍ن‍ی‌
درم‍ان‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ص‍رع‌
 
پدیدآور:
طال‍ب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
راس‍خ‍ی‌، اب‍وس‍ع‍ی‍د
م‍ن‍ت‍ظر ظه‍ور، م‍ح‍م‍ود
اب‍ن‌ ب‍طلان‌، م‍خ‍ت‍ار ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ش‍ن‍ای‍در، پ‍ی‍ر ب‍ی‌
ل‍م‍ب‌، ه‍رول‍دآل‍ب‍رت‌
ن‍ادرپ‍ور، ن‍ادر
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ک‍اظم‍ی‌، ج‍لال‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ه‍ن‍رم‍ن‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍دن‌، ل‍وئ‍ی‌
ق‍دی‍ری‌ اص‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر
م‍دن‍ی‌، ب‍درال‍دی‍ن‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌
راس‌، ن‍ن‍س‍ی‌ وی‍ل‍س‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
ف‍رزان‍ه‌پ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ی‍ل‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ب‍ام‍داد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رواری‍د
آم‍وزش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍رواری‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای بیماریهای بومی ایران
دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۱۰۵‬,‭‌ج۴۸۳‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری صرع
کاظمی ، جلال ؛  ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۲۲۹‌ب‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پزشکی
شنایدر، پیر بی ؛  تبریز انتشارات دانشگاه تبریز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۹۰‬,‭‌ش۶۸۸ر‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناسی کودکان ، آنتی بیوتیک ها و درمان عفونت های باکتریال
راسخی ، ابوسعید ؛  تهران چهر   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۶۶‬,‭ر۱۹۸د‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم الصحه
ابن بطلان ، مختار بن حسن ؛  انتشارات بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌ت‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
حسینی جرجانی ، اسمعیل ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۷/JI،۵۰‬,‭‌ح۵۸۷ذ‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش و سخنوری
طالبی ، حسن ؛  تهران آموزشگاه عالی بهداشت   ، [۱۳۵۰]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل مثنوی معنوی بانضمام چهار فهرست اعلام ، اسامی رجال و نسا-امکنه و قبایل کتب - آیات قرآن و فهرست قصص و حکایات
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آب در خوابگه مورچگان
نیمایوشیج ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای بر کاخ بلند و گزندناپذیر شاهنامه
مدنی ، بدرالدین ؛  تهران نشر اندیشه   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده شعرهای حسن هنرمندی ( عضو ایرانی انجمن جهانی ژید شناسان )
هنرمندی ، حسن ؛  تهران بامداد   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دختر جام ، مجموعه پانزده قطعه شعر
نادرپور، نادر ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روزنه امید، مجموعه ای از داستانهای جالب و آموزنده
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  قم نسل جوان   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاجر ونیزی
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران نشر کتاب   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ژاندارک
راس ، ننسی ویلسون ؛  تهران نیل ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول اقتصاد کلان ( تحلیلهای ماکرو اقتصادی )و مقدمه بر :الگوها و سیاست های اقتصادی
منتظر ظهور، محمود ؛  انتشارات مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول اقتصاد خرد( تحلیلهای میکرواقتصادی )
قدیری اصلی ، باقر ؛  انتشارات مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چنگیزخان
لمب ، هرولدآلبرت ؛  تهران نیل ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اتحادیه اقتصادی اروپا" بازار مشترک اروپا "و سیاست بازرگانی خارجی ایران
فرزانه پور، غلامرضا ؛  انتشارات مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عقاید اقتصادی
بدن ، لوئی ؛  تهران انتشارات مروارید   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4