کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ده‍ان‌ - ج‍راح‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
داروه‍ا - ای‍ران‌ - ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
س‍رطان‌ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
اش‍رف‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود
زرک‍ش‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
ای‍ران‍ی‌، ن‍اص‍ر
ع‍طار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
راس‍ت‍گ‍و، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
س‍اع‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍دی‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌
ورن‌، ژول‌
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ت‍وری‍ک‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
رب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
س‍ازگ‍ار، ژی‍لا
ج‍اوی‍د، ن‍ی‍ک‍زاد
دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
آگ‍اه‌
رز
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
ب‍ره‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ س‍ن‍ائ‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا س‍رطان‌
ن‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بموقع سرطان
ربانی ، احمد ؛  جمعیت ملی مبارزه با سرطان   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭ر۳۲۹‌ت‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت برای همه
اشرفی ، منصور ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۵۱‌ب‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواظبت های قبل و بعد از عمل جراحی
توریک ، فیلیپ ؛  ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۷۹‬,‭‌ت۸۲۶‌م‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دندان مصنوعی کامل
جاوید، نیکزاد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۳۰‬,‭‌ج۲۲۹د‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جراحی دهان
امینی ، هوشنگ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌ج‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
لغت داروئی ، مجموعه داروهای اختصاصی موجود در ایران
صدیفی ، محمد باقر ؛  [تهران ] ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۵۵‬,‭‌ص۵۶۵‌ل‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستورات پزشکی برای همه
زرکش ، حمید رضا ؛  [تهران ] انتشارات کتابخانه سنائی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭ز۳۴د‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چرا بیمار میشویم ؟
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۴۳۵‌چ‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سه تار، مجموعه داستان
آل احمد، جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیخ صنعان ، از منطق الطیر عطار
عطار، محمد بن ابراهیم ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهترین بابای دنیا[ نمایشنامه ]
ساعدی ، غلامحسین ؛  تهران نیل   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نقشی از حافظ
دشتی ، علی ؛  امیرکبیر   ، [۱۳۴۹]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پس از مرگ ماهیها، بیست داستان
سازگار، ژیلا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ستارگان سیاه
نفیسی ، سعید ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برای چشمهایت
راستگو، محمد باقر ؛  تهران برهان   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حفره ، نمایشنامه در یک پرده
ایرانی ، ناصر ؛  آگاه   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تنگنا
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران رز   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آینه های سیاه " چهارده داستان کوتاه "
کیانوش ، محمود ؛  نیل   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سکه سازان
ژید، آندره پل گیوم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مسافرت از زمین به کره ماه
ورن ، ژول ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4