کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ل‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۷ ق‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادی‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
زی‍ن‍ب‌ ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(س‌)،۶۲-۶ ق‌
روح‌گ‍رای‍ی‌
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د،۱۹۳۹-۱۸۵۶
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۷ ق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌،۶۱-۴ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، اب‍وت‍راب‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ت‍رپ‍ن‍ل‌، دی‍وی‍د ه‍ل‍م‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌
ب‍ازن‌، ه‍روه‌
ن‍اس‌، ج‍ان‌ ب‍ای‍ر
ح‍م‍ی‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍دی‌
ف‍روم‌، اری‍ک‌
آگ‍اه‌، س‍ی‍اوش‌
ح‍م‍ی‍د، ح‍م‍ی‍د
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، آل‍ی‍س‌ ام‌.
ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اس‍دا...
ره‍ن‍م‍ا، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
اس‍ت‍ای‍ن‌ ب‍ک‌، ج‍ان‌ ارن‍س‍ت‌
دن‍ی‌، ل‍ئ‍ون‌
ده‍گ‍ان‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
س‍ام‍ان‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍دراس‍ل‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ام‍داد
دان‍ش‌؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ م‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍طائ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ ادب‍ی‌ ص‍ائ‍ب‌
[پ‍ی‍روز]؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ م‍رک‍زی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍وارزم‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍وه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ف‍رخ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماری سل و میکوباکتریوز
دهگان ، محمدابراهیم ؛  تهران کتابفروشی مرکزی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۲۰۰‬,‭د۸۶۵‌ب‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زینب بانوی قهرمان کربلا
بنت الشاطی ، عایشه ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول رادیولوژی در تشخیص بیماریها
ترپنل ، دیوید هلم ؛  تهران ابوالحسن مروج   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۴۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت عمومی - بهداشت مدارس ، بهداشت ورزش و کمکهای نخستین
آگاه ، سیاوش ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭آ۶۷۸‌ب‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری روانی
رابینسون ، آلیس ام . ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭ر۱۱۹‌پ‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات فن و یادگیری علم پزشکی
نفیسی ، ابوتراب ؛  اصفهان انتشارات دانشگاه اصفهان   ، [۱۳۴۸]
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ن۵۶۳‌م‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گلستان ، با معنی واژه ها و شرح جمله ها و بیتهای دشوار و برخی نکته های دستوری و ادبی و فهرستهای آیات و امثال و اعلام و قوافی و قواعد دستوری
سعدی ، مصلح بن عبدالله ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه   ، [۱۳۴۸]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هدیه باغ صائب
سامانی ، خلیل ؛  تهران انجمن ادبی صائب   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دریای گوهر
حمیدی شیرازی ، مهدی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گلستان سعدی ، پس از مقابله هفت نسخه خطی و ده نسخه چاپی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ؛  تهران دانش ؛ فرانکلین   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
افعی در مشت
بازن ، هروه ؛  تهران سازمان انتشارات بامداد   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی مالیات ها و بودجه
پیرنیا، حسین ؛  تهران کتابخانه ابن سینا   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرگ و زندگی
استاین بک ، جان ارنست ؛  تهران انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی
نصراصفهانی ، اسدا... ؛  تهران موسسه مطبوعاتی فرخی   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی امام حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام
رهنما، زین العابدین ؛  [تهران ] سازمان چاپ و انتشارات جاویدان   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جامع ادیان
ناس ، جان بایر ؛  تهران [پیروز]؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم اساسی فلسفه
حمید، حمید ؛  انتشارات گوهر   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عالم پس از مرگ
دنی ، لئون ؛  تهران موسسه مطبوعاتی عطائی   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ذهن
راسل ، برتراندراسل ؛  تهران شرکت سهامی انتشارات خوارزمی   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رسالت زیگموند فروید
فروم ، اریک ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3