کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌ه‍ای‌ ف‍ک‌ - درم‍ان‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۶ ق‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ روس‍ی‌
پ‍وس‍ی‍دگ‍ی‌ دن‍دان‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶
ن‍ف‍ت‌
اس‍لام‌ - پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
م‍ت‍ی‍ن‍ی‌، ج‍لال‌
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ورق‍ا، م‍ه‍دی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
م‍ک‌ ل‍ن‍ان‌، چ‍ارل‍ز ای‌.
چ‍خ‍وف‌، آن‍ت‍ون‌ پ‍اول‍ووی‍چ‌
ح‍ج‍ازی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ظام‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
زن‍دی‌ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ک‍اظم‍ی‍ه‌، اس‍لام‌
گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ن‍وع‌پ‍رس‍ت‌، ب‍ه‍رام‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
رز
ف‍راه‍ان‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
زوار
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
ن‍ی‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر
ازان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ج‍ل‍ه‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ده‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ده‍خ‍دا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
یک بررسی تحقیقی در مورد اتیوپاتولژی پوسیدگی دندان
نوع پرست ، بهرام ؛  [تهران ] ازانتشارات مجله آسیب شناسی و جراحی دهان   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۷۰‬,‭‌ن۷۹۵‌ی‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آبستنی - زایمان و حالات مرضی آنها
مک لنان ، چارلز ای . ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۷۴۱آ‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ناهنجاریهای فکی و دندانی و اصول درمان آنها
ورقا، مهدی ؛  [تهران ] [۱۳۴۷]
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵/،۱۰۱‬,‭و۵۴۷‌ن‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منطق الطیر
عطار، محمد بن ابراهیم ؛  تهران کتابفروشی تهران   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه
حجازی ، محمد ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات مذهبی روز
هاشمی نژاد، عبدالکریم ؛  تهران فراهانی   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شادکامان دره قره سو
افغانی ، علی محمد ؛  امیرکبیر   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نوزاد سالم ، دانستنیهای لازم در باره نوزادان
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌پ۴۳۵‌ن‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شازده احتجاب
گلشیری ، هوشنگ ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
با کاروان حله
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران انتشارات محمدعلی علمی   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
از چهارمقاله
نظامی ، احمد بن عمر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
داستان نفت
تهران شرکتهای عامل نفت ایران   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قصه های کوچه دلبخواه ، مجموعه هشت قصه پیوسته
کاظمیه ، اسلام ؛  تهران رز   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماه نخشب ، شامل چهارده داستان تاریخی
نفیسی ، سعید ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
باغ آلبالو" نمایشنامه "
چخوف ، آنتون پاولوویچ ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کوریولانوس
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران بنگاه ترجمه نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نمونه هایی از نثر فصیح فارسی معاصر
متینی ، جلال ؛  تهران زوار   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دائی وانیا( نمایشنامه در چهار پرده )
چخوف ، آنتون پاولوویچ ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
لیرشاه
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مالیه عمومی
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران انتشارات آذر   ، ۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3