کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
ادب‍ی‍ات‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ق‍رآن‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ق‌.م‌ .ش‍ج‍اع‍ت‌" لاخ‍س‌"
ک‍ال‍ب‍دش‍ک‍اف‍ی‌
ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ - ق‍رن‌۲۰
ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ب‍اب‍ی‍ت‌، ه‍ارول‍د
ص‍ن‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌
ص‍ورت‍گ‍ر، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ق‍ان‍ع‌ ب‍ص‍ی‍ری‌، اح‍م‍د
م‍وت‍م‍ن‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
دی‍درو، دن‍ی‌
ب‍ارن‍س‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ه‍ام‍ب‍ورژه‌، ژان‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ت‍و، ه‍ری‍ت‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌( ب‍ی‍چ‍ر)
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو
اف‍لاطون‌
ال‍ه‍روی‌، م‍وف‍ق‌ال‍دی‍ن‌ اب‍و م‍ن‍ص‍ور ع‍ل‍ی‌
آل‌ ک‍اش‍ف‌ال‍غ‍طاء، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ع‍دل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رواق‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ اف‍ش‍اری‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ب‍س‍رم‍ای‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ب‍ارز؛ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
[س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌]
م‍وس‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشکافی تشریح عملی دست و پااصطلاحات بین المللی
کیهانی ، نعمت الله ؛  تهران ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۳۰‬,‭‌ک۹۹۸‌کا‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لوله کشی
بابیت ، هارولد ؛  ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و تربیت
صناعی ، محمود ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های جراحی در نوزاد
قانع بصیری ، احمد ؛  انتشارات مکتب عدل   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۹۲۵‬,‭‌ق۲۸۹‌ف‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الابنیه عن حقایق الادویه یا روضه الانس و منفعه النفس
الهروی ، موفق الدین ابو منصور علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭.‍ه۵۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص فیزیکی بیماریهای اطفال
بارنس ، لوئیس ؛  تبریز کتابفروشی چهر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ب۱۸۸‌ت‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف پزشکی ( آنسیکلوپدی مدیکال )
هامبورژه ، ژان ؛  مشهد ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭.‍ه۳۴۶د‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شعر و ادب فارسی
موتمن ، زین العابدین ؛  [تهران ] بنگاه مطبوعاتی افشاری   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سخن سنجی
صورتگر، لطفعلی ؛  تهران بسرمایه کتابخانه ابن سینا   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکبث
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران شرکت سهامی نشر اندیشه   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دامگستر
بالزاک ، اونوره دو ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کلبه عمو تم
استو، هریت الیزابت ( بیچر) ؛  تهران کتابهای پرستو   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برادرزاده رامو
دیدرو، دنی ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد باکتریهای کلی فرم در شیر خام
تهران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۹۴،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد و تعداد نمونه شیر
تهران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۱۰۰،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
منتخباتی از :قرآن مجید برای تعلیم :بکسانیکه تازه خواندن و نوشتن یاد میگیرند
[تهران ] [سازمان اوقاف ]   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اینست آئین ما
آل کاشف الغطاء، محمدحسین ؛  قم انتشارات نسل جوان   ، [۱۳۴۶]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق ناصری
نصیرالدین طوسی ، محمدبن محمد ؛  [تهران ] سازمان انتشارات جاویدان   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شجاعت " لاخس "
افلاطون ؛  تهران انتشارات مکتب فلسفی جمعیت مبارز؛ ابن سینا   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خسی در میقات
آل احمد، جلال ؛  تهران انتشارات رواق   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2