کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍وس‍ف‌ ، س‍ع‍ی‍د رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
پ‍ری‍ودن‍ت‍ی‍ک‍س‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ده‍ان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رم‍ی‍م‍ی‌
ان‍دودون‍ت‍ی‍ک‍س‌
ده‍ان‌ - ج‍راح‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ دن‍دان‌
ارت‍دون‍س‍ی‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‌ ، س‍ع‍ی‍د رض‍ا
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌ ، اب‍اص‍ال‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پروتزهای دندانی متحرک
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ی۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بیماریهای دهان
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۴۱‬,‭‌ی۸۳‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پریودونتیکس
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۴۰‬,‭‌ی۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دندانپزشکی اطفال
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۴۸۰‬,‭‌ی۸۳د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جراحی دهان و فک و صورت
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۶۰۰‬,‭‌ی۸۳‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دندانپزشکی ترمیمی
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۳۰۰‬,‭‌ی۸۳د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارتودنسی
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۴۰۰‬,‭‌ی۸۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اندودونتیکس
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۳۰‬,‭‌ی۸۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پروتزثابت
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ی۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی دهان
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۳۰‬,‭‌ی۸۳ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک