کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍زدان‌، ه‍ی‍ل‍دا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ب‌
 
پدیدآور:
ی‍زدان‌، ه‍ی‍ل‍دا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی تب پس از عمل جراحی و عوامل موثر بر آن در بخش های جراحی بیمارستان های امام خمینی وآیت ا ...طالقانی کرمانشاه - ۳ ماهه آخر۱۳۷۵
یزدان ، هیلدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک