کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : گ‍ی‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍راک‍ئ‍وس‍ت‍وم‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ادرار -درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍وارض‌
ب‍ل‍وغ‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
داروه‍ا
ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ک‍ی‍س‍ت‌ه‍ا - درم‍ان‌
ه‍ورم‍ون‌ه‍ا
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍از زن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اب‍ی‍س‍ت‍ون‌، دی‍وی‍د س‍ی‌.
ام‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍اش‍ا، ای‍ل‍ن‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
ب‍رزی‍گ‍ر، ان‍وش‌
م‍ح‍م‍د رح‍ی‍م‍ی‌ خ‍ان‍س‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ اف‌.
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌
رم‍ض‍ان‍ی‌ ف‍ر، ای‍رج‌
ت‍رج‍م‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
ن‍ورم‍ان‌، چ‍ارل‍ز
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ن‍ص‍ور ق‍ن‍اع‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
ب‍ن‍ان‌، رح‍م‍ت‌ال‍ه‌
ص‍ب‍وراردوب‍ادی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ گ‍ی‍لان‌، ب‍ه‍داری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍م‍ال‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، دف‍ت‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍م‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌پ۱۵۶د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ و سلامتی نوجوانان
صبوراردوبادی ، احمد ؛  گیلان مرکز آموزش بهداشت گیلان ، بهداری منطقه ای گیلان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۵۰‬,‭‌ص۴۱۲‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه ریزی خدمات بهداشتی بیمه اجتماعی
نورمان ، چارلز ؛  گیلان سازمان جهانی بهداشت ، دفتر بین المللی کار؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ،
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۱‬,‭‌ن۷۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طب نلسون ۹۲ ، بیماریهای خون اطفال
نلسون ، والدو ؛  گیلان انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای دستگاه تنفسی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  گیلان انتشارات شمال ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
TUIدر گاستروآنتریت
محمد رحیمی خانسری ، محمد رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۰۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
آریتمی های بطنی در زمینه آنفارکتوس میوکارد و ایسکمی
رمضانی فر، ایرج ؛  دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع انواع مختلف تروماهای قفسه صدری دربیماران مراجعه کننده به مرکزآموزشی - درمانی پورسینای رشت از ابتدای سال ۷۱ تا پایان شهریورماه ۷۲
جهانشاهی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
"تراکئوستومی "راهنمای بیماران عمل شده
گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۴۹۰‬,‭‌ت۴۳۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معاینه بالینی دستگاه تنفس
امانی ، حسین ؛  گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۷۷۴‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
احیاء قلبی - ریوی برای همه ، در بزرگسالان ، کودکان و نوزادان
یاشا، ایلن ؛  گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تستهای فیزیولوژیک گانونگ
گانونگ ، ویلیام اف . ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۸‬,‭‌گ۱۹۷‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هورمونها
ترجمان ، علی ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۲‬,‭‌ت۴۶۱‍ه‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کیست های سر و گردن
بنان ، رحمت اله ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۶۸۸‌ک‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جراحی سابیستون ، گوارش
سابیستون ، دیوید سی . ؛  گیلان انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۱۱۵‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای قلب ، دیس ریتمی ها و داروهای آنتی آرتمیک به همراه تست های قلبی و کلیاتی درمورد قلب و نبض از حکیم و دانشمند ایرانی شیخ ابوعلی سینا
برزیگر، انوش ؛  گیلان شمال   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۴۶‌ب‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر گرفتن شرح حال و انجام معاینات بالینی
منصور قناعی ، فریبرز ؛  گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌م۷۹۳‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
داروها و کلیه
سبحانی ، عبدالرسول ؛  گیلان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۲۷۳د‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه چکیده های فارسی و انگلیسی پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان در سال ۱۳۷۷
گیلان اداره چاپ و انتشارات معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۵۰۱ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه چکیده پایان نامه های دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال ۱۳۸۰( فارسی و انگلیسی )
گیلان واحد انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۸۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3