کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رطان‍ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاخصهای توموری و کاربردهای بالینی آن
گودرزی ، محمد تقی ؛  همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۷۳۸‌ش‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک