کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ا - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ا - ت‍اری‍خ‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ت‍ش‍ن‍ر، ف‍ران‍ت‍س‌ گ‍وس‍ت‍او
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب‌
ب‍ن‍ی‍اد دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۳۲[ >سی و دو ]مقاله جغرافیائی
گنجی ، محمدحسن ؛  تهران انتشارات موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیا در ایران :از دارالفنون تا انقلاب
گنجی ، محمدحسن ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه جغرافیا در تمدن اسلامی ، تشنر؛ نقشه جغرافیایی ، نوشته مقبول احمد
تشنر، فرانتس گوستاو ؛  تهران بنیاد دائره المعارف اسلامی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک