کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اگ‍ردان‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍واطف‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ زن‍ان‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رس‌، پ‍ل‌
م‍ی‍ش‍ارا، ب‍رای‍ان‌
ن‍وازه‌، ژرژ
ب‍رادب‍ری‌، ت‍راوی‍س‌
رات‍وس‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
ب‍رت‍ی‍وم‌، ف‍ران‍س‍وا
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ک‍ارن‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ن‍ش‍رارس‍ب‍اران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
س‍اوالان‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
پ‍ن‍اه‌ اف‍زار؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه تحقیق در روان شناسی ( علوم انسانی )
برتیوم ، فرانسوا ؛  تهران پناه افزار؛ با همکاری نشر ویرایش   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روان شناسی ( علوم انسانی )
برتیوم ، فرانسوا ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی
راتوس ، اسپنسر ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
گنجی ، حمزه ؛  [تهران ] نشرارسباران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۶۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تفاوتهای فردی
گنجی ، حمزه ؛  [تهران ] موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی
گنجی ، حمزه ؛  [تهران ] موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ؛  مشهد آستان قدس ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تجربی کاربردی
گنجی ، حمزه ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی روان شناسی تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تفاوتهای فردی
گنجی ، حمزه ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پیری
میشارا، برایان ؛  اطلاعات   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی ارزشیابی تحصیلی
نوازه ، ژرژ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی زنان
کارلسون ، کارن ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰۹‬,‭‌ک۱۴۹‌ب‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی
گنجی ، حمزه ؛  [تهران ] ساوالان   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی
راتوس ، اسپنسر ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی ( مهارتها و آزمونها /)تراویس برادبری ، جین گریوز .آزمونهای هوش هیجانی /مارک دیویس
برادبری ، تراویس ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی ( مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آزمون هوش هیجانی
برادبری ، تراویس ؛  تهران ساوالان   ، [۱۳۸۴]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2